پدران و مادرانی که به خوبی از فرزند خود حمایت می کنند

 • مراقبند که کودکشان فعالیت موردنظر خودش را انجام دهد.
 • سعی می کنند وسایل ضروری- نوشت افزار، وسایلی ورزشی- را برای او فراهم سازند.
 • در جلسات مدرسه و رویدادهای مربوط به او حضور یابند.
 • درباره ی نتایج کارهایی که کودک به طور خاص در آنها تلاش داشته است از او سوال کنند.

پیشنهاد کمک می دهند:

 • کودک را به جایی که نیاز دارد برود، ببرند.
 • مقدمات بحث درباره ی موضوعی را فراهم می کنند.
 • برای برنامه ریزی و زمان بندی راه حل هایی پیشنهاد می کنند.
 • در بحث با آنان هدف ها و خطوط راهنما را روشن می سازند.
 • به توضیحات کودک درباره ی مشکلات یا موفقیت هایش گوش می دهند.
 • زمانی که کودک دلسرد و ناامید است به حرف های او گوش می دهند.
 • به هر چیزی که او می خواهد درباره ی زندگی خودش به آنان بگوید گوش می دهند.
 • زمانی که کودک خیلی کوچک یا در تصمیم گیری بی اشتیاق یا ناتوان است به جای او تصمیم می گیرند.

والدینی که به خوبی کودک را تشویق می کنند: هیجان و اشتیاق نشان می دهند، اعتماد نشان می دهند، به قول و پیمان، پایبندی نشان می دهند:

 • زمانی که کودک به موفقیتی نایل شده باشد آن را با کودک جشنمی گیرند.
 • در برانگیختگی او درباره ی هدف ها و رویاهایش با او سهیم می شوند.
 • از کاری که کودک دوست دارد انجام دهد ایراد نمی گیرند.
 • به کودک کمک می کنند تا هدف های واقع بینانه ی خود را در چارچوب زمانی که بتواند به آنها دست یابد، مشخص کند.
 • به شایستگی و توانمندی کودک برای پیشرفت، اعتقاد دارند.
 • به کودک امکان می دهند که امور را به میل خودش انجام دهد و اداره کند.
 • به کودک امید می دهند و او را برای تلاش و کوش شبیشتر تشویق می کنند.
 • او را تحسین می کنند و به او جایزه می دهند.
 • سعی می کنند زمینه ی لازم را فراهم آورند تا کودک با موفقیت روبه رو شود.

هنگامی که برای پیش راندن باید فشار وارد آورد:

ارسال شده در 9 بهمن 1395 توسط