پیوند میان انضباط شخصی و خودانگیزشی

انضباط شخصی بسیار شبیه به خودانگیزشی به نظر می رسد. هر دوی آنها مستلزم برنامه ریزی و تفکر در این باره هستند که چرا کارها ممکن است خطا باشند یا نادرست انجام گرفته باشند هر دو مستلزم نیروی اراده هستند. اما انضباط شخصی یا خویشتنداری فقط بخشی از خودانگیزشی است. خویشتنداری شبیه پر کردن یک ساندویچ است و خودانگیزشی دو برش نان آن را تشکیل می دهد. یک برش هدف است زیرا انگیزش قصد یا هدف درونی فرد را تشکیل می دهد. برش دیگر جرات و شهامت ماست تصمیمی که باید در معرض آزمون قرار گیرد.

کودکان برای دستیابی به هر چیز، حتی یاد گرفتن زندگی در چارچوب قواعد و قوانین در سرتاسر زندگی به حمایت و تشویق نیاز دارند.

از آنان حمایت کنید و دلگرمشان سازید؛ آنها را کنترل نکنید یا تحت فشار قرار ندهید:

کودکان به حمایت و تشویق ما نیاز دارند ولی دانستن اینکه این وظیفه چه موقع از دست ما خارج می شود و امیدهای دروغین یا فشار ایجاد می کند مشکل است. وقتی نه حمایتی در کار باشد و نه تشویقی آنگاه کودک ممکن است انگیزه ای برای تلاش کردن نداشته باشد. اما اگر کنترل را آغاز کنیم و کودک را تحت فشار قرار دهیم آنگاه ممکن است کودک آزرده و بی حوصله تصمیم بگیرد با رفتار سرد و بی ادبانه ی خود از هدف موفقیت کناره بگیرد و تلاش های ما نتیجه ی عکس بدهد.

ارسال شده در 9 بهمن 1395 توسط