معنا و مفهوم انضباط مثبت

  • پذیرفتن انضباط به عنون فرایندی مثبت و ضروری برای رشد اجتماعی و عاطفی
  • داشتن تقاضاهای مثبت- و روشن کردن انتظاراتمان
  • تمرکز بر رفتار مثبت کودکان- توجه کردن و پاداش دادن به کودکان در زمانی که عملی مناسب انجام داده اند نه آنکه برای اشتباهاتشان آنان را تنبیه یا از آنها انتقاد کنیم.
  • به عنوان بزرگسال با آنان رفتاری مثبت داشته باشیم و برایشان الگوی رفتاری مناسب باشیم و برایشان تشویق، حمایت و پاداش فراهم سازیم.

انضباط مثبت و عزت نفس:

اگر بخواهیم کودکان دارای عزت نفس باشند آنان باید محتمر شمرده شوند و احساس امنیت کنند. معین کردن حد و مرزهای قاطع ولی انعطاف پذیر به ما کمک می کند که نیازها و احساسات کودکان خود را بپذیریم و به آنها احترام بگذاریم و این احساس را به آنان بدهیم که از آنان انتظار احترام گذاشتن داریم. از این رو انضباط مثبت، تفاهم متقابل و همدلی را ارتقا می دهد و یادگیری را نیز بهتر می کند. کودکانی که در روابط خود احساس ایمنی می کنند یاد می گیرند که به خودشان و دیگران اعتماد داشته باشند و خود را ارتقا دهند. تنبیه شدید و نامعول باعث می شود کودکان بزدل شوند و رفتار بی بند و بار و سهل انگارانه، صرفا آنان را مغشوش می سازد به ویژه زمانی که صحبتشان را با سخنان نیشدار و آزار دهنده قطع کنند. از طرف دیگر اگر ما تسلیم شویم به خواسته هایشان آری بگوییم بگذاریم بچه ها هدایت کارها را به دست بگیرند و هر بار پاسخی متفاوت بدهیم به کودکان درباره ی خودشان یا محیطی قابل پیش بینی، دیدگاهی روشن نمی دهیم. مهم تر اینکه این قضیه هیچ گونه تجربه ی یادگیری در مورد جور بودن یا کار کردن با دیگران- که جنبه ی حیاتی دیگری از هوش عاطفی است- به آنان ارائه نمی دهد.

ارسال شده در 9 بهمن 1395 توسط