خوشحال کردن کودکان با هدایا

اهدای آنچه کودکان طلب می کنند به خودی خود باعث نمی شود که آنان عمیقا به احساس خوبی دست یابند. آنچه که کودکان مطالبه می کنند همانی نیست که واقعا می خواهند. کودکان نیازمند و خواهان احساس ایمنی محبت و توجه هستند. می خواهند دیگران به حرف هایشان گوش دهند احساساتشان را درک کنند و احساس کنند که کسی نسبت به آنان متعهد است. اگر آنها باور کنند که از این مزایا برخوردارند، احساس می کنند که مورد قبول و پذیرفتنی هستند ارزشمند و لایق مهم و ایمن هستند و ارزش مراقبت شدن را دارند. از این طریق آنها اطمینان کسب می کنند و خود را همان گونه که در جهان خود می یابند به دیگران معرفی می کنند. اگر آنان احساس نکنند از این محبت و حمایت برخوردارند ممکن است یاد بگیرند که خواهان اسباب بازی ها و هدایایی شوند که به نظرشان چنان می آید که نشان دهنده ی توجه و محبت است. اگر مواظب نباشیم. این هدایا می توانند به عنوان رشوه ای برای پایان دادن به غرولند یا نشانه ای صوری از برخوردار بودن از احترام وعزت تلقی شوند. همانطور که در جایی دیگر نیز گفتیم هدایا نمی توانند جایگزین حضور والدین شوند.

شرایط تجربه ی موفقیت را برای آنان فراهم کنید:

به دنبال چیزی بگردید که کودکان به خوبی از پس آن بر می آیند. ما نباید بپرسیم که آیا چیزی وجود دارد که کودک در زمینه آن مهارت داشته باشد. به جای آن باید بپرسیم که کودک در چه زمینه ای خوب و توانا است. هر کودکی در زمینه ای موفق است و می تواند درباره ی آن احساس غرور کند. این مورد ممکن است فوتبال، نقاشی، ساختن ساختمان و ماشین از روی الگو، بالا رفتن از درخت، داشتن اطلاعاتی درباره ی حشرات و حیوانات، اسکیت، شنا یا دوچرخه سواری و مانند اینها باشد. این مهارت شاید در زمینه ی هیچ یک از این فعالیت ها نباشد. ممکن است او در مسائل فکری از پیش برنامه ریزی کردن، یا سازماندهی خویش مهارت داشته باشد. ممکن است به سرعت بفهمد که مردم چگونه احساس می کنند و دوستانی داشته باشد که به او متوسل می شوند یا در انتخاب هدایا برای دیگران عالی عمل کند زیرا حس می کند که دیگران از چه چیزی خوششان می آید. امکان دارد او ذاتا رهبر باشد یا بتواند به مشاجره ها و اختلاف نظرها پایان دهد. ممکن است در یادگیی زبان های خارجی خوب باشد یا در ریاضیات، علوم، تاریخ، مطالعات محیطی، الکترونیک یا علوم عملی، به خوبی پیشرفت کند. همه ی این موضوعات مهم هستند. چه بسا او مورد اطمینان معتبر، مهربان یا خیال پرداز باشد یا حس شوخ طبعی نیرومندی داشته باشد. بسیار عالی خواهد بود که در مدارس، خلاقیت، خرد، و شوخ طبعی با ارزش شمرده شوند زیرا بعدا تعیین کننده ی مسیر زندگی ما خواهند بود.

ارسال شده در 9 بهمن 1395 توسط