شخصیت ها و شیوه های یادگیری کودک

 

 ویژگی های انسانی مانند صفحه های محکم گرامافون های قدیمی معمولا دو طرفه اند. همان ویژگی های شخصیت فرزندمان که ما را دیوانه می کند ممکن است از نظر دیگران نقاط مثبت تلقی شود. مثلا ممکن است دوستان شما کودکتان را مغز متفکر بدانند در حالی که خود شما او را کودکی لجباز و جنجالی می بینید. همان دوستان شاید کودکی دیگر را برخوردار از حس انصاف و مروت و حساسیت زیادی نسبت به دیگران بدانند در صورتی که خود شما او را بچه ای نق نقو و جیغ جیغو تلقی می کنید.

هر جنبه ی مهم دیگر از شخصیت کودکتان را که در این فهرست ذکر نشده است به آن اضافه کنید. به جای آن که این ویژگی ها را به عنوان معایب یا اشتباهات ناراحت کننده ای تلقی کنید که دلتان می خواست نباشند جنبه مثبتی برای آن ویژگی در نظر بگیرید. ببینید آیا کودکتان این خصوصیت را در تمام زمینه ها از خود بروز می دهد؟ مثلا ممکن است کودک برای انجام دادن کارهایی که از او خواسته می شود میدان تمرکز کمی داشته باشد ولی بتواند مدتی طولانی با حیوانات دست آموز خانگی بازی کند یا غذایی را که دوست دارد بخورد و لذت ببرد. این به شما کمک خواهد کرد که هم علت گرایش او را بفهمید و هم از انگ زدن بی فایده به کودکتان اجتناب نید. همچنین سعی کنید برای گرفتن نتایجی بهتر از کودکتان این خصوصیات را به عنوان نقاط شروعی ضروری بپذیرید.

روش دیگر برای تعیین یک نقطه شروع خوب برای کودکی خاص این است که از خودتان بپرسد او دوست دارد چه کار کند و چه چیزی او را به شور و شوق می آورد. آیا برایش راحت تر است که بنشیند و تمرکز خود روی یک بازی منعطف سازد؟ اگر چنین است آیا بازی هایی را ترجیح می دهد که شامل کلمات، شماره ها یا رنگ هاست، یا بازی هایی مثل شطرنج و غیره را ترجیح می دهد که در آنها باید برای کسب تفوق تاکتیکی مهره ها را حرکت داد؟ تا چه میزان دوست دارد مخاطره کند یا مهارت و تخیل خود را به کار ببرد؟

بی وقفه در حال جنبش است.

دوست دارد با یدگران باشد.

خواب و خوراکش آشفته است.

به راحتی حواسش پرت می شود.

قدرت تخیل خوبی دارد.

بدون فکر عمل می کند یا حرف می زند.

دامنه ی تمرکز محدودی دارد.

همه ی لطیفه ها را دوست دارد.

دوست دارد انجام کارها را از او بخواهند.

دوست دارد دقیقا او را راهنمایی کنند.

دوست دارد آهسته و پیوسته کار کند.

حقایق و جزئیات را دوست دارد.

در برابر تغییرات پریشان می شود.

خود را از چیزهای تازه عقب می کشد.

دوست دارد منظم باشد.

قبل از بازی کار و تکالیف خود را انجام می دهد.

ارسال شده در 8 بهمن 1395 توسط