ارزیابی پیشرفت کودکان

  • از طریق آنچه برای همه ی کودکان در آن سن و سال، معمولی یا متوسط است مثلا آزمون های استعداد تحصیلی که در آمریکا رایجترین آزمون ورود به کالج است و شامل دو آزمون کلامی و استعداد ریاضی است. (روش هنجاری)
  • از طریق مقایسه و بررسی وضعیت کودک در گروهی خاص از قبیل کلاس شنای کودک یا گروه همکلاسان در مدرسه ای خاص.
  • از طریق روش مراجعه به خود یعنی بررسی عملکرد پیشین خود او.
  • به این نتیجه رسیده بودید که کارتان را بهتر از فردی خاص انجام داده اید.
  • معتقد بودید که دیگر اشخاص همسن یا هم مرتبه ی شما احتمالا در کاری که شما انجام داده اید مشکلاتی دارند.
  • می دانستید آخرین باری که این کار را انجام داده بودید زیاد خوب از کار در نیامده بود.

شخصیت و تجربه: تاثیر عزت نفس و مشاغل ما

شیوه ی انگیزش ما تحت تاثیر حال و گذشته ی ما قرار می گیرد. شیوه ی انگیزش، متاثر از کیفیت فعلی عزت نفس ما و نوع کارهایی است که انجام می دهیم. والدین را می توان مطابق این عوامل گروه بندی کرد. این روش دیگری برای شناخت خودمان و داوری در مورد این موضوع است که اگر ما خود را تغییر دهیم بیشتر منشا اثر خواهیم بود یا نه؟ سه گروهی که من در زیر آورده ام معرف اشخاص واقعی نیستند بلکه نمونه هایی آرمانی را نشان می دهند که مشخصه هایی آرمانی دارند. این سه گروه عبارتند از:

  • موفق های بزرگ، که بعضی مواقع آنها را مسیر سریع می نامم.
  • موفق های معمولی، که من آنها را مسیر اصلی می نامم.
  • موفق های جزء، که من آنان را بی مسیر می نامم.

هر گروه را می توان بر حسب اینکه والدینی با عزت نفس بالا یا با عزت نفس پایین دارند به گروه های فرعی تر تقسیم بندی کرد.

ارسال شده در 8 بهمن 1395 توسط