مراحل پنجگانه انگیزش

تلاش برای رسیدن به یک هدف، همانند رفتن به یک سفر پنج مرحله ای است که می توان آن را شرح داد.

سفر پنج مرحله ای به سوی انگیزش:

1- تعیین هدف (و فهمیدن علل آن)، (این همان چیزی ا ست که من می خواهم و می دانم چرا آن را می خواهم).

2- ارزیابی و بهبود قابلیت (دانش، مهارت، احساس موثر بودن، شایستگی)، (این چیزی است که می دانم و همان چیزی است که می دانم می توانم انجام دهم).

3- طرح ریزی مسیر (هدف قابل تشخیص است)، (این، نحوه ی رسیدن به آنجا است و می دانم که می توانم به آنجا برسم).

4- خواستن و تصمیم گرفتن، (این چیزی است که من نیاز دارم انجام دهم و انجامش خواهم داد.

5- موفقیت، (این همان چیزی است که من می خواستم و انجامش دادم).

کودک برای عبور از هر مرحله به دو چیز نیاز دارد: قدرت درک و مهارت هایی معین.

داشتن قدرت درک بدون مهارت مناسب باعث پیشرفت نخواهد شد و مهارت بدون قدرت درک نیز به همان سان برای پیشرفت سودی نخواهد داشت. نخستین حالت نشان دهنده ی خوش بینی بیش از حد کودکی است که توانایی های خود را به دقت ارزیابی نمی کند. این امر از آن رو خطرناک است که ممکن است به ناامیدی و افسردگی منجر شود. حالت دوم نشان دهنده ی کودکی فاقد اعتماد به نفس است که در هر مرحله، مهارت مربوط به آن را دارد اما وجود آن را باور نمی کند. حالت آرمانی این است که او هر دو ویژگی (یعنی قدرت درک و مهارت معین) را داشته باشد زیرا بدین ترتیب کودک خودآگاهی کافی دارد تا بتواند درباره ی تلاش و مهارت های موثر در انجام وظیفه و توانایی روبه رو شدن با آنها به درستی قضاوت بکند.

 

ارسال شده در 7 بهمن 1395 توسط