مروری بر تمرین غلت خوردن

حرکتی به ظاهر آسان ولی در واقع پیچیده و دشوار است که اجرای آن مستلزم استفاده  همزمان از تمام عضلات میان تنه علاوه بر حفظ وضعیت صحیح بدن و برخورداری از انعطاف کافی برای حفظ تعادل بدن روی استخوان دنبالچه است.

حرکت

روی زمین بنشینید و زانوها را بغل کنید. چانه را به قفسه ی سینه نزدیک کنید شکم را تو بدهید و پشت تان را تا جایی گرد کنید که ستون فقرات شکل C بگیرد. پنجه های پا را صاف کنید. پاها را 5/2 سانتی متر بالای زمین ببرید و تعادلتان را روی استخوان دنبالچه حفظ کنید.

شکم را بیشتر تو بدهید. وزن بدن را به آرامی به عقب منتقل کنید. به عقب غلت بزنید. عضله ی شکمی را مجددا منقبض کنید و وزن خود را به جلو منتقل کنید. با غلت زدن به وضعیت تعادلی اولیه برگردید. چند لحظه مکث کنید و دوباره به جلو و عقب غلت بزنید.

فراموش نکنید که حرت باید با عضله ی شکمی کنترل شود. اگر راحت و بدون تکان اضافی به وضعیت تعادلی بر می گردید پس حرکت را صحیح انجام می دهید. حرکت را 3 تا 8 بار تکرار کنید.

تعدیل حرکت

برای ساده تر شدن حرکت ساق پا را از زیر زانو بگیرید. برای دشوارتر شدن حرکت، دست ها را مقابل مچ پا بگیرید بدون آنکه آنها را لمس کنید. در این حالت نمی توانید برای نگه داشتن بدن در وضعیت گرد و توپ مانند از دست ها کمک بگیرید.

ارسال شده در 5 بهمن 1395 توسط