درباره کشش دوبل ساق پا ,چه میدانید؟

این کشش عضله ی ساق پا را که در اثر فعالیت های روزانه مثل راه رفتن و ایستادن منقبض و جمع شده است استراحت داده سبب نرمی عضله می شود.پاها را جفت کنید و با 60 سانتی متر فاصله از دیوار روبه رو بایستید شکم را تو بدهید و نگذارید کمر قوس بردارد. با بازوهای کشیده کف دست ها را روی دیوار بگذارید و فشار بدهید. از مچ پا به سمت دیوار مایل شوید و پاشنه ها را در حد امکان نزدیک زمین نگه دارید. باید کشش ملایمی در ساق پای خود حس کنید.

هنگام کشش دوبل ساق پا به نکات زیر توجه کنید:

  • پاشنه ی پا را ثابت روی زمین یا در حد امکان نزدیک به زمین قرار دهید.
  • شکم را تو بدهید و نگذارید کمر قوس بردارد.
  • برای کشش بیشتر آرنج را خم کرده قفسه ی سینه را به دیوار نزدیک کنید.

ارسال شده در 5 بهمن 1395 توسط