کشش عضله چهار سر ران در حالت ایستاده

تاکید این کشش روی عضله ی جلو ران است اگر سابقه ی کمردرد یا زانو درد دارید هنگام اجرای این حرکت احتیاط کنید. اگر مشکل شما درد پشت است این حرکت را به حالت خوابیده انجام دهید. به پهلو روی زمین دراز بکشید زانوی پای بالاتر را خم و پاشنه ی آن را به نشیمنگاه خود نزدیک کنید.

صاف بایستید و پاها را به اندازه ی عرض لگن خود باز کنید. شکم را تو بدهید شانه آزاد و پایین باشد. پای چپ را خم کنید و پاشنه ی آن را به نشیمنگاه نزدیک کنید. با دست راست خود پای چپ را بگیرید در عضله ی جلو ران باید کشش ملایمی حس کنید. پاها را عوض کنید و حرکت را تکرار کنید.

هنگام کشش عضله ی جلو ران در حالت ایستاده به نکات زیر توجه کنید:

  • اگر در حفظ تعادل بدن مشکل دارید از صندلی یا دیوار کمک بگیرید.
  • زانوی پای ثابت را قفل نکنید.
  • اگر راحت تر هستید پای راست را با دست راست بگیرید.

ارسال شده در 5 بهمن 1395 توسط