تمرینات بدنسازی را به چه ترتیبی انجام دهیم؟

به طور کلی کار روی عضلات بزرگ را قبل از عضلات کوچک شروع کنید. قبل از شانه و بازو روی عضله ی سینه ای و پشت و قبل از ران و ساق پا روی عضله ی سرینی کار کنید. عضلات کوچک تر به کمک عضلات بزرگ تر می آیند. اگر عضلات کوچک بیش از اندازه خسته شوند خیلی زودتر از آنکه عضلات بزرگ کار خود را کامل کنند از کار می افتند. هنگام اجرای حرکت لت از جلو یعنی حرکتی که میله ی دستگاه را از بالا تا روی سینه پایین می آورید عضله ی دوسر بازویی به کمک عضلات پشت می آید. حالا اگر ابتدا عضله ی دوسر بازویی را تمرین بدهید و بیش از اندازه خسته کنید دیگر قادر به انجام دادن وظایف خود و کمک به عضلات پشت برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب نخواهد بود.

تصمیم گیری در مورد  انتخاب عضله ای- سینه ای، پشت یا پا- برای شروع کاملا به میل شما بستگی دارد. شاید بخواهید پس از اتمام تمرینات سینه، روی عضلات پشت کار کنیدیا اینکه حرکات سینه و پشت را به طور متناوب انجام دهید. در هر قسمت برنامه که مایل اید حرکات شکم را جا دهید.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط