هر چند وقت یکبار با وزنه تمرین کنیم؟

در ابتدا برای چند هفته ای دو تا سه روز و به صورت یک ست و 10 تا 12 تکرار و سپس با توجه به هفدتان تعداد ست و تکرار را افزایش دهید. اگر هدفتان کسب حداکثر قدرت است هفته ای سه روز تمرین روی هر عضله فرصت کافی برای استراحت را به عضله نخواهد داد. پس تمرینات تان را به هفته ای 2 بار برای هر گروه عضله کاهش دهید.

اگر واقعا مشتاق تمرینات قدرتی هستید تقسیم سیستم تمرینی راتوصیه می کنیم یعنی پس از یک تا دو روز تمرین برای گروه مشخصی از عضلات به تقویت گروه دیگری می پردازید. در این روش دست کم هفته ای دوبار روی هر عضله کار می شود و به خاطر درگیر نبودن تمام عضلات در هر تمرین فرصت استراحت نیز پیدا می کنند.

اگر هدفتان عضله سازی است تقسیم سیستم تمرینی روش مناسبی محسوب می شود. وقتی هنگام ورود به باشگاه می دانید که آن روز باید روی عضلات سینه ای، پشت بازو و شانه ها کار کنید با تمرکز و انگیزه ی بیشتری تمرین خواهید کرد. حتی می توانید در مقایسه با وقتی که سعی در گنجاندن تمام گروه های عضله در یک جلسه ی تمرین دارید با شدت بیشتری روی این عضلات کار کنید.

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط