بررسی زوایای مختلف عضله دوقلوی ساق پا و تاندون آشیل

عضله دوقلوی ساق پا و تاندون آشیل:

نام علمی: گاستروکنمیوس و سولئوس؛ نام مصطلح: دوقلوی ساق پا و تاندون آشیل

محل عضله:

عضله ی دوقلوی لوزی شکل که پشت ساق پا قرار دارد. تاندون آشیل زیر عضله ی دوقلو واقع شده است.

کار عضله:

ایستادن روی پنجه و پریدن از روی زمین برای ابراز شادی را اماکن پذیر می کند.

بازده تمرینات:

ساق پای قوی و متناسب نه تهها ظاهری برازنده به شما می دهد بلکه پیاده روی های طولانی و ساعت ها ایستادن در صف های طویل را هم میسر می کند. برای پریدن، دویدن و جهیدن به ساق هایی نیرومند نیاز دارید.

نکات ویژه:

بعضی افراد تمرین با وزنه های سبک و تکرار زیاد را در تقویت عضلات ساق پا موثر می دانند. آناتومی ساق پا، کاملا مناسب حرکات استقامتی (پیاده روی و دویدن) است.

تمرینات پیشنهادی ما:

بالا بردن ساق پا در حالت ایستاده و نشسته با دستگاه

ارسال شده در 4 بهمن 1395 توسط