حفظ قدرت بدنی برای نیازهای زندگی روزمره

افرادی که با وزنه تمرین می کنند به شما خواهند گفت که خودشان را از نظر جسمانی، بسیار آماده، قوی و پر انرژی ا حساس می کنند. از احساس هم که بگذریم وجود شواهد عینی، اثباتی بر این واقعیت است. شرط می بندیم که دست کم یکی از دلایل زیر شما را به در دست گرفتن وزنه تشویق خواهد کرد.

 

عضله ای که کار نمی کند هر روز کوچک تر می شود. این روند تدریجی به سوی ضعف عضلانی می تواند از اوایل 20 سالگی آغاز شود.

افرادی که ورزش نمی کنند تا سن 65 سالگی حدود 30 تا 40 درصد قدرت بدنی خود را از دست می دهند. بیش از یک چهارم مردان و دو سوم زنان آمریکایی در 47 سالگی قدرت بلند کردن وزنی سنگین تر از 5 کیلوگرم را ندارند. این تغیرات پیامدهای طبیعی پیر شدن نیست بلکه نتایج بی توجهی به عواقب زندگی بدون تحرک  است.

خوشبختانه قدرت بدنی نوعی قابلیت فیزیکی است که به رغم پیر شدن می توانید آن را حفظ کنید. قطعا پیشگیری از کاهش نیروی بدنی آسان تر از مبارزه با چین و چروک های پوست، ضعف بینایی و ضعف شنوایی خواهد بود. بر اساس مطالعات انجام شده روی گروهی از مردان تا 96 سال بسیاری از افراد مسن این گروه موفق شده اند قدرت عضلانی خود را تا دو برابر افزایش دهند.

ارسال شده در 1 بهمن 1395 توسط