اصول صحیح اسکیت بازی

در تمام مدت دستانتان را با آرنج خمیده، ساعد کشیده به سمت جلو و کف دست ها رو به پایین در مقابل بدن نگه دارید. انگار می خواهید دستانتان را روی میز بگذارید اگر دست را از محلی که باید باشد حرکت دهید بدن هم به دنبال آن حرکت می کند. بازوها را تا حد امکان ثابت نگه دارید و به جلو و عقب حرکت ندهید.

در وضعیت اسکوات یعنی خم کردن زانوها به شکلی که انگار می خواهید روی صندلی بنشینید حرکت کنید. وزنتان را روی چرخ عقب بیندازید و با پاشنه یپا در مسیر مستقیبم فشار وارد کنید. عضلات شکم را به داخل بکشید و پشتتان را گرد نکنید. اگر در حال از دست دادن تعادلتان هستید بیشتر به سمت پایین بروید و راست نایستید. اگر از پیاده رو منحرف شدید و داخل چمن و گل و لای رفتید به جای توقف سعی کنید از آنجا فرار کنید.

 

ارسال شده در 1 بهمن 1395 توسط