اصول صحیح دوچرخه سواری

برای محافظت زانو در مقابل آسیب دیدگی، زین دوچرخه را در وضعیت صحیح قرار دهید و با دور پای آسته رکاب بزنید. دوچرخه سواران بی تجربه مایل به استفاده از دنده های بالا هستند زیرا سنگین تر رکاب می زنند پایشان زودتر خسته می شود زانویشان درد می گیرد و به تصور آنکه تمرینی سخت و موثر انجام می دهند خودشان را گول می زنند. دنده را طوری تنظیم کنید که راحت رکاب بزنید. هر چه دور پا بیشتر باشد فشار وارد بر زانو کمتر است.

دوچرخه سواری در جاده می تواند سب بروز کمردرد شود زیرا برای مدتی طولانی در وضعیت خمیده قرار می گیرید. بالاتنه و بازوها را آزاد کنید. دسته های دوچرخه را با شدتی بگیرید که دست بچه ای را برای گذراندن از عرض خیابان می گیرید. پدال ها را مستقیم به پایین فشار ندهید بلکه به شکلی نرم و دورانی رکاب بزنید. فکر کنید داخل کفش هایتان پر از میخ است و شما باید طوری رکاب بزنید که میخ به پایتان فرو نرود.

ارسال شده در 1 بهمن 1395 توسط