چرا ترک عادت مخرب برایم دشوار است؟

آیا این رفتارها فقط به این علت که مدتی آن ها را انجام داده اید به عادت تبدیل شده اند یا علت دیگری دارند؟ آیا ترک عادات برای شما دشوارتر از دیگران است؟ چرا برخی اشخاص می توانند عادات مخرب خود را ترک کنند اما شما سال ها درگیر ترک یک عادت هستید؟

این گذر زمان نیست که با شکل گیری یک عادت تداعی می شود بلکه عدم آگاهی است. هر چه بیشتر درگیر یک رفتار شوید از سطح آگاهی شما نسبت به ماهیت واقعی آن رفتار کاسته می شود. تنها تفاوت بین یک عادت و یک عمل سطح آگاهی شما نسبت به یک رفتار است. عادت فرایندی مرده است و به صورت خودکا رادامه می یابد. هنگامی که بر عادتی تمرکز کنید عادت را زنده خواهید کرد به طوری که از حالت طبیعی خارج می شود. در این حالت است که می توانید عادت را متوقف کنید.

مشکل شما در ترک عادت این است که نمی توانید بر آن متمرکز شوید یا در واقع نمی توانید تمام توجه خود را به آن معطوف کنید. اگر دست خود را نزدیک بخاری داغ ببرید سریع آن را عقب می کشید زیرا دردناک است اگر بی هوش باشید بی هوشی موجب می شود که نتوانید داغی را حس کنید بنابراین دست خود را عقب نمی کشید.

شما از فرایند رفتارتان آگاه نیستید و فقط برخی حرکات را به طور ناخودآگاه انجام می دهید اشخاصی که می توانند رفتارشان را اصلاح و عادات بلندمدت خود را تغیر دهند کسانی هستند که می توانند به این فرایند توجهی آگاهانه داشته باشند. به همین دلل افراد عصبی، حساس یا تندمزاج آمادگی بیشتری برای ابتلا به عادات منفی دارند و ترک چنین عاداتی برای آن ها بسیار دشوار است. به خاطر این که در تمرکز داشتن ناتوان هستند نمی توانند مانع از ماهیت طبیعی این رفتارها شوند. استرس و اضطراب توانایی شما را برای تمرکز داشتن مختل می کنند.

اگر احساس کنید که کنترل کامل زندگیتان در دست شما نیست ترک عادت دشوارتر می شود همچنین اگر بر شرایط زندگی خود کنترل نداشته باشید احساس می کنید بر زندگیتان نیز کنترلی ندارید. به عنوان مثال با ترک عادتی مانند سیگار کشیدن این طور استنباط می شود که باید کنترل یک چیز دیگر را نیز از دست بدهید. رژیم غذایی موجب می شود احساس کنید کنترل غذا خوردن از شما گرفته می شود. شما نیاز دارید به چنین عاداتی بچسبید زیرا آن ها تنها مواردی در زندگیتان هستند که احساس می کنید روی آن ها کنترل دارید.

چه باید کرد؟

  1. فعالیتهایی را ثبت کنید؛ برای این که عادات خود را بشناسید و هنگامی که تسلیم آن ها نمی شوید به خودتان پاداش بدهید به مدت یک ماه تمام رفتارهایتان را ثبت کنید.
  2. بر اساس فهرست نظام پاداش و تنبیه را اعمال کنید باری مثا لهر زمانی که در طول یک هفته هر روز بیش از دو مورد مرتکب عادت بد شدید خود را تنبیه کنید. می توانید توالت را بشورید یا کارهایی را که دوست ندارید انجام دهید و اگر هر روز دور بیش از پنج مورد خط کشیده بودید به خودتان پاداش بدهید.

ارسال شده در 23 دی 1395 توسط