چرا از پذیرش مسئولیت فرار می کنم؟

شما از مسئولیت پذیری اجتناب می کنید زیرا نمی خواهید مسئولیت پذیر باشید. شما باور دارید تاثیرات بیرونی در جایگاهی که اکنون دارید و فردی که در حال حاضر هستید به شدت تاثیرگذارند. این باور که زندگی در دستان و کنترل شما نیست موجب می شود هیچ انگیزه ای برای پذیرش مسئولیت های جدید نداشته باشید. اگر پاداش و مزد زندگی بدون برنامه و بی هدف داده می شود چرا خودم را به زحمت بیندازم؟

برای رشد و پیشرفت باید تغییر کرد. در واقع مسئولیت پذیری به معنای تغییر است اما تغییری که موجب رشد و پیشرفت باشد. می تواند استرس آور باشد. استرس به معنای رنج و عذاب بنابراین معادله به این ترتیب است: شرایط راحت قدیمی در مقابل شرایط ناشناخته عالی.

پذیرش مسئولیت جدید اغلب به معنای کنار گذاشتن چیز دیگری است. کنار گذاشتن کارهای معمول است و احساس می کنید انجام کارهای جدید برای شما بسیار دشوار است. شما نمی خواهید داشته هایتان و مهم تر این که آسایش و امنیتی که با آن ها همراه است از دست بدهید. این که به دنبال مسئولیت های جدید هستید یا خیر به خودپنداره شما مربوط می شود مسئولیت پذیری با طرح این سوال که چگونه خود را در یک موقعیت جدید کنترل می کنید توانایی شما را مورد شک و تردید قرار می دهد شما ترجیح می دهید خود را فردی قابل و توانمند در نظر بگیرید و حاضر نیستید ریسک کنید یا با برخی از نقاط ضعف خود روبه رو شوید. برای تقویت انگیزه ی ناخودآگاهتان برای عدم پذیرش مسئولیت ها، باورهای خود را آن قدر تعمیم می دهید که موجب محدودیت فکریتان می شود. شما با پذیرش چنین باورهایی بعد از 35 سالگی دیگر برای ازدواج فرصتی پیدا نخواهد شد یا همه ایده های خوب در گذشته بیان شده اند. دیگر مجبور نیستید برای عدم تلاش و کوشش خود احساس گناه کنید. نکته دیگر توجیه کردن است. برای شما پذیرش این واقعیت که َآن قدر قدرت داشتید که زندگیتان را تغییر دهید اما هیچ اقدامی نکردید بسیار دشوار است. اگر برای زندگیتان مسئول هستید بنابراین باید بپذیرید که احتمال دارد تاکنون تمام تلاش خود را در زندگی نکرده اید. شیوه ای که تاکنون در مقابل این افکار به کار برده اید اجتناب از پذیرش مسئولیت بوده است بنابراین اعمال گذشته خود را به نحوی توجیه می کنید تا دچار احساس گناه نشوید.

چه باید کرد؟

  1. این نکته را بدانید که صرف نظر از اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده است هر آنچه امروز انجام می دهید به خودتان بستگی دارد احتمال دارد در جایگاهی که امروز قرار دارید عوامل متعددی مانند والدین، معلمان و دوستان تاثیرگذار بوده اند اما اکنون زندگیتان در دستان شما است. این که بخواهید غرق شوید یا شنا کنید به خودتان بستگی دارد. هر عملی که امروز انجام می دهید بر انسانی که می خواهید فردا باشید تاثیر خواهد گذاشت. هیچ آزادی بزرگ تر از این نیست که مسئول سرنوشت خود باشید قدرتی که شما در اختیار دارید عظیم است. شما قدرت آن را دارید که نه تنها آینده خود بلکه آینده دیگران را نیز شکل دهید. اعلام کنید که بازی سرزنش به پایان رسیده است. شما تنها می توانید اشخاصی را که در موضع قدرت هستند سرزنش کنید اما برای بقیه زندگیتان، قدرت و مسئولیتی که همراه با آن خواهد بود در اختیار شما است.
  2. دست به خطر بزنید؛ می گویند کشتی ها در بندرگاه امنیت دارند اما کشتی ها برای بندرگاه ساخته نشده اند. همچنین شخصی که هرگز تغییر نمی کند ممکن است راحت باشد ولی چنین رویکردی موجب شادی ما نمی شود. رشد، یادگیری و رسیدن به سطوح بالاتر درک و فهم موجب شادی ما می شود. سعی کنید به جای آن که مسئولیت پذیری را به عنوان کار اضافه یا گرفتاری ببینید آن را به عنوان پاداشی برای عملکرد خوبتان در نظر بگیرید. حیطه ای از زندگیتان را انتخاب کنید که موفقیت در آن خیلی لذت بخش بوده است و نخستین گام را برای پذیرش مسئولیت دارید.

ارسال شده در 23 دی 1395 توسط