چرا نمی توانم در زندگی به راحتی نظم و انضباط داشته باشم؟

به اطرافیانتان نگاه می کنید و آن ها را برای سرسختی و بردباریشان تحسین می کنید شما پیوسته از خود می پرسید: چگونه آن ها هر روز صبح از خواب یدار می شوند و برای دویدن از خانه بیرون می روند؟ مدام به خود می گویید که بی انضباطی یک ویژگی ذاتی است اما نظم و انضباط ویژگی ذاتی نیست، بلکه ویژگی است که باید آن را در خود رشد و پرورش دهید. برای پرورش نظم و انضباط به چیزی بیشتر از خواسته یا تمایل نیاز است. نظم و انضباط به آموزش ذهن مربوط می شود. وقتی زنگ ساعت در هنگام صبح به صدا در می آید و شما پتو را روی سرتان می کشید به مغزتان آموزش می دهید که راحت باشد. وقتی نیاز است کاری را به پایان برسانید اما تصمیم می گیرید تلویزیون تماشا کنید به مغز بی قیدی را آموزش می دهید در هنگام شب وقتی تصمیم می گیرید بشقاب دوم دسر را بخورید در حالی که می دانید برای معده شما مضر است بی نظمی را به مغزتان آموزش می دهید. با این اوصاف زمان یکه تصمیم می گیرید منظم شوید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای به تعویق انداختن آن به توجیه و بهانه گیری متوسل می شوید.

چه باید کرد؟

  1. منظم بودن را تمرین کنید، نظم و انضباط انعکاس دهنده ی یک ذهن شرطی شده است شما نمی توانید توقع داشته باشید که ناگهان منظم شوید منظم شدن چیزی نیست که بتوانید با فشار یک کلید آن را روشن و خاموش کنید. نظم یک ماهیچه ی ذهنی یا فکری است باید بر این ماهیچه ی فکری کار کنید تا هر وقت به آن نیاز داشتید ماهیچه ی نظم قوی باشد. شما می توانید یک نظام پاداش و تنبیه تنظیم کنید نظامی که به شما در متعهد بودن انگیزه کافی بدهد. فهرستی از تمام کسانی که می توانند به شما در به کارگیری نظام پاداش و تنبیه کمک کنند تهیه نمایید. اگر فکر می کنید نمی توانید صبح زود از خواب بیدار شوید از قبل با همسرتان هماهنگ کنید که اگر بعد از پنج دقیقه صدای زنگ ساعت از تختخواب بیرون نیایید آن روز صبح باید دوش آب سرد بگیرید.
  2. شکست را به عنوان بهانه ای برای بی نظمی به کار نبرید بلکه به سرعت مطابق با برنامه ریزی عمل کنید نظم و انضباط چیزی نیست که ناگهانی شکل بگیرد بلکه شامل تمام تصمیم ها و رفتارهای کوچک و بزرگ است که بر پایه ی یک روال منظم رخ می دهد. بنابراین توقع نداشته باشید بدون نقص عمل کنید گاهی بی نظم رفتار می کنید. مهم این است که در آینده نسبت به آن چه واکنشی نشان می دهید آیا ناامید می شوید و دست از تلاش می کشید یا تمام توان خود را به کار می برید و ادامه می دهید؟ منظم بون مهم ترین ویژگی فرد برای کسب موفقیت است بنابراین هر کاری انجام می دهید، مطمئن شوید که کارتان تداوم دارد.

در واقع نظم و انضباط نشان می دهد که شما ساختار خوبی در زندگی دارید. این ساختار به شما کمک می کند در صورت لزوم زندگی را ساده کنید و به جنبه هایی که می خواهید اولویت بدهید، می توانید تصمیم بگیرید تمام تمرکز خود را بر کاری که اولویت دارد معطوف کنید و انرژیتان را برای آن بگذارید به این طریق دیگر احساس درماندگی نخواهید کرد. اگر بتوانید در همان روز کارهای دیگری را نیز انجام دهید چه بهتر اما اگر نتوانستید دیگر نیاز نیست خود را سرزنش کنید. مطمئن شوید اولویت اول شما ستونی باشد که از تمام کارهای آن روزتان حمایت می کند. هنگامی که هدفی مشخص در ذهن دارید با حداقل برنامه ریزی نظم داشتن ساده خواهد بود.

ارسال شده در 23 دی 1395 توسط