چرا به راحتی دلسرد و ناامید می شوم؟

عزت نفس ضعیف تاکید دارد که مراقبت از نفس مهم تر از گسترش مثبت خودپنداره است. شما قادر نیستید با انجام هر کاری که ممکن است موفقیت آمیز نباشد با خطر آسیب به عزت نفستان روبه رو شوید. شما دیگر نگران موفقیت ها و آنچه به دست می آورید نیستید بلکه می رتسید اگر موفق نشوید چه چیزهایی را از دست می دهید. تمرکز شما به جای موفقیت معطوف به شکست است تا زمانی که از موفقیت خود مطمئن نباشید مایل نیستید برای آن زمان و سرمایه بگذارید. در شروع کار خطر کمتر است اما هنگامی که برای آن زمان و سرمایه می گذارید نگران می شوید که این کار نیز مانند سایر کارها بی نتیجه خواهد شد بنابراین به سرعت به دنبا لکار دیگری می روید. شما به خود می گویید که ایده ی دیگری به ذهنتان خطور کرده بهتر از ایده ای است که در حال انجام آن هستید. این روند معیوب همچنان ادامه دارد و شما از کاری به کار دیگر می پرید. انرژیتان در حال فروان است اما استمرار ندارد. وقتی شک و تردید وارد می شود تمرکزتان به هم می ریزد شک و تردیدها و ترس ها انرژی شما را تحلیل می برند.

شما به شدت دلسرد می شوید زیرا قادر نیستید روی نتایج موردنظر خود تمرکز کنید. توجه شما جذب موانع شده است شما دیگر موانع را به عنوان مشکلاتی که باید بر آن ها غلبه یابید نمی بینید، بلکه به عنوان نشانه های هشدار و خطرناکی می بینید که باید از آن ها اجتناب کنید. شما تنها زمانی تلاش می کنید که مطمئن باشید یا حداقل درصد بالایی از احتمال موفقیت وجود داشته باشد. یعنی تا زمانی که بخاری روشن نشود به دنبال چوب برای آتش نمی روید. بی شک در زندگی هیچ تضمینی وجود ندارد اما از پذیرش این اصل اکراه دارید. این که بپذیرید هر چیزی ممکن است در هر زمان یا مکانی اتفاق بیفتد موجب ناراحتی و اضطرابتان می شود اما نادیده گرفتن این حقیقت موجب برطرف شدن آن نخواهد شد.

چه باید کرد:

  1. برخی از کارها را به طور ناشناس انجام دهید. یکی از سریعترین راه هایی که می توانید خود را از نیاز به مراقبت از عزت نفس شکننده رها کنید این است که در یکسری کارها مشارکت کنید که در آن ها احساس خوبی نسبت به خود تجربه کنید اما ذهنتان را درگیر نکنید. هنگامی که زمان، انرژی، استعداد، پول یا دیگر منابع خود را صرف کمک به دیگران می کنید و به جای آن توقع قدردانی یا تایید و تمجید ندارید. به روش غیر منتظره سود خواهید برد. وقتی بدون انتظار، از خود زمان و سرمایه می گذارید لذت واقعی را تجربه خواهید کرد تا زمانی که این کارها را انجام ندهید نمی توانید آن را به طور کامل درک کنید.
  2. بر هدف اصلیتان متمرکز بمانید و موفقیت های کوچک خود را نیز جشن بگیرید دیگر اجازه ندهید ناامیدی شما را از تلاش بازدارد. اهداف اصلی خود را شناسایی کنید و برای تلاش و مقاومتی که برای به دست آوردن آن ها از خود نشان داده اید به خود پاداش بدهید. وقتی می آموزید که نه تنها برای رسیدن به اهداف اصلی بلکه از تلاش ها و پشتکار خود نیز قدردانی کنید، می توانید در مواجهه با ناامیدی ها و شکست های نرسیدن به اهداف اصلی راحت تر کنار بیایید به خصوص اگر عادت کرده اید که از یک طرح ناتمام سراغ طرح دیگری بروید. هنگامی که هر مانع را به عنوان مراحل اولیه برای رسیدن به موفقیت نهایی در نظر می گیرید در شروع مرحله ی جدید کار، در خود شادابی و انرژی بیشتری حس می کنید و مهم تر این که آن احساس به شما قدرتی می دهد که برای رسیدن به هدف نهایی تان ضروری است.
  3. موانع و مشکلات را به عنوان عاملی برای تقویت اراده تان به کار ببرید نه تضعیف آن به موانع و مشکلات به عنوان پل هایی نگاه کنید که روی هر پله ای که می روید یک گام به خواسته هایتان نزدیک می شوید و تنها کاری که باید انجام دهید این است که با انتخاب کلید درست، توانمندیتان را به خود ثابت کنید. از مواجهه با چالش ها نترسید. بدون وجود موانع، چگونه می توانیم رشد کنیم؟

ارسال شده در 22 دی 1395 توسط