چگونه با واقع نگری از رفتارهای ناسالم رها شوید

زمان آن فرا رسیده که تغییر و پیشرفت کنید.اگر به تیک تاک ساعت توجه نکنید شما را اذیت نمی کند اما اگر به آن توجه کنید در آن هنگام فقط صدای تیک تاک را می شنوید و آن قدر آزار دهنده می شود که نمی توانید به موضوعات دیگر فکر یا تمرکز کنید ولی هنگامی که صدای تیک تاک را از دامنه ی توجه خود خارج می سازید دیگر شما را آزار نمی دهد. شاید گاهی ماهیچه های گردن و شانه هایتان منقبض شود شما متوجه نبودید که به صورت خمیده می نشینید یا می ایستید اما اکنون که به شانه هایتان توجه می کنید از درد آن آگاه می شوید و می توانید ماهیچه های آن را رها کنید و از شدت گرفتگی آن ها بکاهید.

قدرت رفتارها، افکار و احساسات از نامریی بودن آن ها ریشه می گیرد. شما از اعمالی که آن را به وجود می آورید آگاه نیستید. هنگامی که در مورد مجموعه رفتارهایتان آگاهی کسب می کنید فرایند آن ها مشخص می شود و می توانید آسیب های آن را ببینید.

هدف این است که روال معمول نگرش خود را تغییر دهید و از الگوهای فکری شرطی شده رها شوید. این هدف با واقع نگری نسبت به رفتارهای خاصی که معمولا مورد توجه قرار نمی گیرند به دست می آید. هنگامی که شما این رفتارها را به چالش می کشید، می آموزید بر مبنای عادت ها رفتار نکنید.

شما نمیتوانید نگاهی واقع بینانه و دقیق به خود داشته باشید زیرا نه تنها زندگیتان مکانیکی شده است بلکه گرفتار مجموعه ای از رفتارهای خود نیز شده اید. چشم اندازی در مقابل خود مشاهده نمی کنید و به تکه ای پازل خودتان تبدیل شده اید. درست همان طور که امکان ندارد کل خویشتن جسمانیتان را ببینید خویشتن روانیتان را فقط به طور مستقیم در بازتاب رفتارهای خود می توانید مشاهده کنید. از آنجایی که درون نگری مستقیم دشوار است صد رفتار طراحی شده اند تا حلقه ی تفکر بر مبنای عادات را بشکنند و به شما اجازه دهند با نگاهی واقع گرایانه تر به خود بنگرید.

باوری که امروزه درباره ی خودتان دارید به شدت متاثر از تجربه های گذشته شا است. این تاثیرات که شاید خیلی نیز مثبت نباشند مجموعه ای از عادات، افکار، نگرش ها و باورهایی را به جریان می اندازد که در هماهنگی با خودپنداره ی ضعیفتان، عمل می کند. اکنون می توانید اهمیت و تاثیر کامل خود پنداره تان را بر رفتارها و آسیب هایی که به خود واقعیتان وارد می سازند، مشاهده کنید.

ارسال شده در 22 دی 1395 توسط