ارتباط پیچیدگی زندگی و اتوماتیک شدن

پیچیدگی زندگی به خاطر اتوماتیک شدن آن است. از سرعت زندگی بکاهید تا ببینید چقدر زندگی ساده است. شما به درکی رسیده اید که در گذشته از آن آگاه نبودید یعنی رابطه بین علت و معلول همچنین عمل و نتیجه. چنین بینشی به شما  اجازه می دهد چیزی را درک کنید که در دست دارید و می توانید بر مبنای خواسته هایتان تصمیم جدید بگیرید و انتخاب های جدیدی داشته باشید زندگی همین است. زندگی خودکار در تشخیص رابطه علت و معلوم ناتوان است. اگر احساس کنید بر زندگیتان کنترل ندارید انگیزه ی اندکی برای پذیرش مسئولیت زندگی خواهید داشت. هنگامی که جنبه های مختلف رفتارتان را مورد توجه قرار می دهید حرت زندگیتان آرام می شود و از حالت خشک و واکنشی خارج خواهد شد و دیگر کلاف به هم پیچیده ای نیست که نتوانید آن را کنترل کنید.

ارسال شده در 22 دی 1395 توسط