چند توصیه به شما که لکنت می کنید

لبخند بزنید و خودتان را برای یک زندگی شاد و پر نشاط آماده کنید. همان طوری که به پیشنهادات و توصیه های این کتاب عمل می کنید، بخاطرتان باشد که لکنت مشکل شماست بله تنها شما و بی تردید اراده و پشتکار و نظم و ترتیب و علاقه و انگیزه زیادی می خواهد تا بر آن غلبه پیدا کرده و به هدف مورد نظر برسید.

خودتان را به یک بازخورد و نگرش مثبت و سازنده مسلح نموده و تشویق نمائید که متعهدانه و صبورانه تکالیف داده شده را هر چند که مشکل هم باشد برای پیشرفت لازم و نیل به موفقیت انجام دهید و از آنجایی که احتمال دارد که شما برای چندین سال متمادی دچار لکنت شده باشید ممکن است مدت زمان زیادی برای حصول موفقیتی که در نظر دارید لازم باشد، اما مطمئن باشید که نهایتا شما بدان نایل خواهید شد نتیجه خوشایند حاصل شده قطعا به زحمت آن می ارزد.

برای شما آرزوی رهایی و آزادی از ترس و زندگی شادتری داریم.

من می توانم ببینم، من می توانم بشنوم من می توانم با نشاط و سر زندگی راه بروم پس چرا وقتی که می خواهم صحبت کنم همه مشکلات من ظاهر می شود؟

ارسال شده در 21 دی 1395 توسط