آیا لکنت زبان از طریق تقلید هم بوجود می آید؟

بیشتر شواهد و یافته های تحقیقاتی نشان می دهد که بندرت لکنت از طریق تقلید شروع می شود.گاهی دیده می شود که لکنت در بین چند نفر از اعضای خانواده وجود دارد آیا این بدان معناست که لکنت امری است ارثی؟ اگر چنین حالتی بوده باشد ممکن است نشانه ای برای وجود یک نقص بیولوژیک باشد. بعضی از محققان عقیده دارند که در موارد بسیار نادری ممکن است وجود یک نوع اختلال گویایی که اساس ارگانیک دارد بتدریج به لکنت زبان تبدیل شود. اما تقریبا برای اکثریت قریب به اتفاق افراد لکنتی این مسئله اهمیتی ندارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید ما نمی توانیم به طور قاطع بگوئیم که لکنت زبان بچه شما چه علت خاصی دارد اما ما نسبت به بسیاری از عللی که می تواند زمینه مساعدی برای بروز لکنت زبان باشد آگاهی داریم. بعضی از این علل در روابطه با شرایط زیستی- روانی- اجتماعی خود کودک است و بعضی دیگر مربوط به نگرش و رفتار والدین می شود.

ارسال شده در 21 دی 1395 توسط