رفتار لکنتی و روشهای اصلاح گیرِ زبان

از روشهای اصلاح گیرِ زبان برای تغییر و حذف رفتار زائد (رفتار لکنتی) و حرکات غیر طبیعی عضلات گویایی استفاده کنید.این روشها عمدتا عبارتند از روشهای اصلاحی قبل از لکنت، هنگام لکنت و بعد از لکنت زبان که در فصول مربوط به اصلاحات گیر زبان به تفصیل توضیح داده خواهد شد. این روشها به گونه ای طراحی و تنظیم شده اند که به شما کمک کنند تا با بهره گیری از اطلاعات حاصل از چگونگی لکنت زبان که در دستورالعمل خیلی بحث گردید تمایل و اراده کنترل لکنت در شما بوجود آید.

در واقع این روشها زمانی می تواند موثر واقع گردد که چگونگی گیر زبان خودتان را بررسی نموده و بر حرکات و رفتارهای غیر طبیعی که به هنگام بروز لکنت زبان از شما سر می زند آگاهی کامل داشته باشید. با کمک اطلاعات و نتایج حاصل از بررسی چگونگی بروز لکنت استفاده از این روشها می تواند به شما کمک نماید تا در زمینه تغییر، اصلاح و یا حذف شیوه تکلم غیر طبیعی تلاش نمائید.

همیشه سعی کنید به هنگام صحبت کردن متوقف نشده و به صحبت خود ادامه دهید مگر اینکه شما بخواهید عمدا کلمه یا مفهومی را برای تاکید تکرار نمائید.

اگر شما دچار لکنت می شوید به خودتان فشار نیاورید و به لکنت خود ادامه دهید به گونه ای که اصلا کلمه یا صدایی را تکرار نمی کنید. تکلم یک پدیده پیش رونده است حرکتی است به جلو از یک کلمه و صدا به کلمه و صدای دیگر.

وقتی شما شروع به تلفظ یک صدای خاصی می نمائید دیگر نیزای نیست که آن صدا را نگه دارید و یا اینکه مجددا آن را ادا کنید. ادامه داشتن جریان صدای شما در جهت عکس تمایل به گیر زبان کاملا موثر واقع خواهد شد وقتی که احتمال لکنت می دهید صداهای صحبت خودتان را طولانی نموده و یا تکرار نمائید.

نظر این است که شما کلماتی را که به صورت آزاد و سریع در جریان هستند خیلی آهسته اما محکم و با اراده از کلمه ای به کلمه دیگر بیان نمائید تا اینکه کلمات شما از حالات شتاب و بی اختیاری خارج شوند. وقتی شما در رابطه با کلمه ای احساس مشکل می نمائید در نظر بگیرید که به جای ادای اولین صدای کلمه، کلمه را بطور کامل تلفظ نمائید. صداها را قویا در ذهن خود داشته باشید و تا آنجا که ممکن است جریان انتقال از صدایی به صدای دیگر را بین همه صداها طولانی نمائید و سعی کنید در این حالت، صحبت و جریان صدا را ادامه دهید.

به عبارت دیگر سعی کنید آنچه را که در نظر داشتید بگویید بیان نمائید بدون اینکه کلمات را تکرار نموده و یا اینکه به عقب برگردید. برگشتن به عقب و شروع مجدد کلام ممکن است به طور قطعی شما را از گیر زبان خلاص کند اما این روش همیشه نمی تواند موثر واقع گردد و لذا اتکاء به این روش نمی تواند دوام چندانی داشته باشد. بنابراین همه تلاش خود را بکار بندید که صداها، کلمات و یا هر چیز دیگری را نگه ندارید و تکرار ننمائید مگر اینکه شما قصد داشته باشید که برای تاکید، کلمه یا مطلبی را عمدا تکرار نمائید.

ارسال شده در 19 دی 1395 توسط