اصلاح رفتار فرد لکنتی

سعی کنید عادات و یا حرکات غیر طبیعی و زائدی را که به هنگام صحبت کردن از خود نشان می دهید شناسایی نموده و حذف نمائید.این مساله در واقع مربوط می شود به عادات و حرکات زائد و اطوار و رفتارهای ضمنی که شما همزمان به هنگام لکنت از خود نشان می دهید.

بعدا شما بررسی دیگری را در مورد حرکات غیر عادی عضلات سدتگاه گویایی انجام خواهید داد اما این قاعده مربوط می شود به حرکات زائدی که به آنها علائم ثانویه گفته می شود. اینها شامل حرکات زائد و بعضا زننده ای است که شامل تکان دادن سر، تکانهای ناموزون دست و بازو، کج کردن دهان و صورت، بهم زدن پلک ها یا بستن چشم، فشردن انگشتان، با انگشت یا پا ضربه زدن، بهم زدن زانوها، بالا انداختن ابروها، پوشاندن دهان با دست و غیره می باشد.

ممکن است شما هیچ گونه حرکات زائد و غیر عادی به هنگام صحبت از خود نشان ندهید در هر حال بهتر است یک بار دیگر دقیقا وارسی فرمائید تا چنانچه رفتارهای زائدی احساس کردید شما نیز چنین علائم ثانویه را از بین ببرید. اگر شما متوجه شوید رفتار زائد از شما ظاهر می شود اجازه بدهید که برای رفع آن تلاش نمائیم. قدر مسلم وجود این رفتارهای زائد برای یک تکلم درست لازم نیست.

برای انجام این کار، ضروری است که شما مشخص نمائید علائم ثانویه لکنت شما چه رفتارهایی ممکن است باشد. این اطلاعات لازم است تا آنکه شما برای حذف رفتارهای زائد مشاهده شده تلاش نمائید. قطعا بروز حرکات و رفتارهای زائد از عادات نامطلوبی است که از شما سر می زند ممکن است در ابتدا تصور کرده باشید که این حرکات ضمنی به هنگام لکنت به کمک شما خواهند آمد اما به زودی متوجه می شوید که آنها نه تنها کمکی نمی کنند بلکه مشکل لکنت شما را هم تشدید می نمایند

ارسال شده در 19 دی 1395 توسط