اصلاح بازخورد فرد لکنتی

همه تلاش خود را برای توقف طفره رفتن ها، به تعویق انداختن ها و عادات نامطلوب جانشین سازی که ممکن است شما در جریان مخفی نمودن لکنت و یا تقلیل آن پیدا کرده اید بکار گیرید.

این مسئله بسیار مهم است که شما تمرین کنید تا به هنگام صحبت کردن طفره نروید و کلمات یا اسامی که می باید بکار ببرید به تعویق نیانداخته و یا جانشین سازی ننمائید.

این مسئله بسیار مهم است که شما تمرین کنید تا به هنگام صحبت کردن طفره نروید و کلمات یا اسامی که می باید بکار ببرید به تعویق نیانداخته و یا جانشین سازی ننمائید.

دلیل بسیاری از مشکلات افراد لکنتی را می توان در مسئله اجتناب و یا طفره رفتن آنها در صحبت کردن یافت. اگر چنین عاداتی رهایی موقتی را نصیب فرد لکنتی نماید قطعا در درازمدت موجب تشدید لکنت خواهد شد. بعنوان مثال اگر زنگ تلفن به صدا درآید و شما از برداشتن گوشی تلفن بدلیل ترسی که وجود شما را فرا گرفته اجتناب ورزید مطمئنا شما قادر نخواهید بود به راحتی صحبت کنید در واقع این گریز شما در چنین وضعی سبب خواهد شد که ترس شما از تلفن بیشتر شود.

بنابراین فرد لکنتی باید همه تلاش خود را بکار گیرد تا در موقعیت هایی که باید صحبت کند، یا ارتباط برقرار نماید و یا باید بحثی را ادامه دهد. بدلیل ترس از لکنت شانه خالی نکرده و از عبارات دیگر برای جانشین سازی استفاده نکند و صحبت را به تعویق نیندازد.

این کار واقعا یک تکلیف ظاهرا دشوار خواهد بود اما بسیاری از صاحبنظران را عقیده بر این است که نگرش طفره نرفتن و احساس آمادگی برای مقابله با واقعیت ها برای هر فرد لکنتی سودمندتر از روشهای دیگر درمان لکنت خواهد بود. اجتناب نمودن از سخن گفتن و طفره رفتن همانند آن است که شما منبع ترس را لبریز نمائید.

بسیار مهم خواهد بود اگر چنانچه شما احساس خوشایندی را در درون خود بپرورانید در این جهت که داوطلبانه و مشتاقانه طفره رفتن خودتان را کاهش داده و یا از بین ببرید. این احساس حتما بوجود خواهد آمد به شرط اینکه شما رفتاری را که از آن هراس دارید (مثل صحبت کردن در جمع و با تلفن و غیره) بدون اینکه فکر انجامش را بکنید، انجام دهید. برای فرد لکنتی بسیار مهم است که به یک صحبت آزاد و بدون طفره دست یابد.

ارسال شده در 19 دی 1395 توسط