لکنت زبان رفتاری است قابل تغییر

لکنت نشانه ای از چیزی نیست بلکه خود یک رفتاری است که قابل تغییر و اصلاح می باشد. این بدان معناست که شما می توانید یاد بگیرید که مشکل گویایی خودتان را کنترل نمایید بخشی از چنین توان مربوط به کنترل گویایی به وسیله ایجاد تغییرات مثبت در احساسات و بازخوردهای شما نسبت به لکنت خودتان بوده و بخشی دیگر از طریق  اصلاح رفتارهای غیر طبیعی که به طور ضمنی همراه گیرهای لکنت شما می باشند، مقدور خواهد بود.

این کار مستلزم آن است که شما ترس خود را با تحمل یک خویشتن داری و انضباط کاهش دهید به گونه ای که بتوانید با ترس خود مقابله نموده و نسبت به لکنت خود حساسیت کمتری داشته باشید. و این کار شامل بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار مربوط به لکنت شما و همچنین حذف حرکات و رفتارهای زائد و غیر ضروری و غیر عادی و بهره گیری از واکنش های مثبت برای کنترل وقفه ای صحبت شما می باشد.

نکته اساسی در این است که لکنت چیزی است که شما انجام می دهید و بالطبع شما می توانید یاد بگیرید آنچه را که انجام می دهید تغییر دهید.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط