بی توجهی به پدیده لکنت زبان

اگر چنانچه راهی بود که شما ذهن خودتان را از افکار ترس آلود آزاد می نمودید بنحوی که شما دیگر در مورد لکنت خود فکر نمی کردید احتمالا دیگر شما مشکل گویایی نمی داشتید. اگر بتوانید فراموش کنید که شما لکنتی هستید به احتمال زیاد شما دیگر لکنت نخواهید داشت اما ما نمی دانیم شما چگونه می توانید به چنین فراموشی دست یابید.

هر آنچه که فکر شما را از ترس منحرف کند و یا فکر شما را از تهدید لکنت دور سازد، بطور طبیعی یک آرامش و راحتی موقت به شما خواهد بخشید. در واقع دلیل اصلی رفتارهای غیر عادی بعضی از افراد لکنتی به هنگام صحبت کردن مثل طفره رفتن، با مِن و مِن صحبت کردن و با انگشت روی میز یا چیی ضرب گرفتن و یا پا بر زمین کوبیدن و غیره همان احساس ترس از لکنت است که وجود آنها را فرا گرفته است. تمسک به این شیوه ها ممکن است بطور خیلی موقت موجب گریز فرد از لکنت شود اما بی تردید در درازمدت به سود فرد نخواهد بود.

صرف فکر کردن درباره اینکه چگونه از این قبیل حرکات و رفتارهای زائد به هنگام پیش بینی مشکل گویایی استفاده شود فکر شما را تغییر داده و ممکن است بطور موقت انکار ترس آور را بپوشاند اما بهره جستن از چنین رفتارهایی موجب کاهش ترس یا لکنت بطور دادم نمی گردد.

عجیب است اینکه تقریبا هر چیز نو و یا شیوه غیر مانوس ممکن است تا حدی فرد لکنتی را کمک کند. بدینسان که اگر فرد لکنتی نسبت به تاخیر چنین رفتارهای نامانوسی اعتماد پیدا کند حداقل تا زمانیکه تازگی آنها از بین نرفته است ممکن است تا حدی لکنت فرد را کاهش دهد. در هر حال این نوع رفتارهای زائد برای حل مشکل گویایی قابل توصیه نمی باشند.

بی تردید، مهمتر و مفیدتر از روش تنش زدایی یا انبساط روانی- عضلانی عمومی، انجام تمرینات مربوط به تنش زدایی از عضلات خاص (مثل عضلات لب ها و دهان) می باشد. بعبارت دیگر وقتی شما بتوانید جایی را که بیشتر دچار تنش عضلانی است مشخص نمائید بسیار محتمل است که بتوانید عضلات همان قسمت را وقتی که صحبت می کنید سست و شل نمائید.

بعضی تمرینات خاص انبساط عضلاتی وجود دارد که می تواند تحت شرایط ویژه ای موثر و مفید واقع گردد.

این قبیل تمرینات ویژه صرفا بر روی عضلات خاصی انجام می گیرد عضلاتی که شما توسط آنها حرکات لب ها، زبان، دهان، تنفس و تا حدودی تارهای صوتی خود را کنترل می نمائید. وقتی که شما تنها و راحت هستید می توانید این تمرینات را با منقبض و منبسط نمودن عمدی عضلات دستگاه گویایی انجام دهید. قدر مسلم اگر شما بتوانید این عضلات را به هنگام صحبت کردن راحت (شل) کنید بسیار موثر و سودمند واقع خواهد شد.

تمرین ورزش های ساده (سوئدی) یا ورزش های مشابه بدنی برای کاهش تنش های عضلانی توصیه می گردد. مراد از طرح ورزشهای بدنی این است که این ورزش ها نه تنها برای سلامت عمومی مفید هستند بلکه می توانند سهم بسزایی در تقویت اعتماد به نفس افراد داشته باشند چیزی که افراد لکنتی سخت بدان نیازمندند.

بدون شک، ورزش های جسمانی کمک می کنند که در فرد یک نوع تمایل و آمادگی بری راست ایستادن به گونه ای که سر عمود و شانه ها عقب باشند ایجاد گردد. این نوع حالت مثبت در ایستادن موجب احساس ا عتماد به نفس فرد می شود احساسی که شما مثل دیگری و یا بدتر از او هستید. در این زمینه قطعا تمرینات و ورزشهای جسمانی مفید واقع خواهند شد.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط