تصمیم جدی خودتان برای درمان لکنت زبان

راه آسانی برای رسیدن به روان و سلاست کلام وجود ندارد. برای نیل به هدف یک برنامه درمانی، اراده و تصمیم جدی شما نقش حیاتی دارد. این یک امر ضروری است که شما جرات مقابله با لکنت خود را با سربلندی نشان دهید بدیهی است این خود مستلزم عهده دار شدن تکالیف فراوان و پر زحمت و احتمالا بعضا همراه با خجالت خواهد بود. آیا برخورداری از سلاست کلامی، ارزش کوششی را که شما برای نیل به آن متحمل می شوید دارد؟ پاسخ هر چه باشد بستگی به خود شما دارد.

در واقع خجالتی که شما ممکن است در تلاش ها و انجام تمرین های خود درمانی آن را تجربه نمائید خود کمک خوبی است برای کاهش حساسیتی که همواره لکنت شما را بدتر می کند بالطع وقتی شما حساسیت کمتری را نسبت به مشکل لکنت خود نشان بدهید آمادگی ذهنی بیشتری را نسبت به جریان درمان خواهید داشت.

اگر شما تصور می کنید که لکنت شما یک نقص و یا معلولیت آشکار  است شما ناگزیر به پیدا کردن راهها و روشهایی برای زندگی غنی تر از طریق دستیابی به سلاست کلامی بیشتر می باشید. شما می بایست احساس بهتری نسبت به شخص خودتان داشته باشید. اگر چه شما نمی بایست توقع یا انتظار غیر واقع از خود داشته باشید. اما شما نیازمند صحبت کردن راحت و روان می باشید برای نیل بدان شما نیاز به یک تصمیم فوق العاده جدی دارید تا تغییراتی در شیوه سخن گفتن و شخص خودتان بوجود آورید تا شما در موضع کنترل و هدایت کننده صحبت خود قرار گیرید. ما می گوییم شما موفق خواهید شد در قبال تلاش و کوشی که مبذول می دارید. به نتیجه بزرگتری دست می یابید. اما این کار نیازمند به اراده و عزم راسخ شما در تغییر بازخورد و نگرشتان نسبت به مشکل لکنت شما می باشد؟ لکنت یک معلولیت جدی است و به آسانی برطرف نمی شود. درمان یک تغییر است تصمیم از آنِ شماست.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط