ملاحظاتی درباره خود درمانی لکنت زبان

اگر شما همانند اکثریت جماعت یک میلیون و نیمی آمریکا که دچار لکنت هستند، می باشید، امکانات درمان بالینی مطلوب برای شما مقدور نخواهد بود. شما هر کار بکنید ناگزیر بیشترین تلاش را باید خودتان با بهره گیری از نظریه ها و منابع مختلف برای بهبود لکنت خود انجام دهید.

اولین چیزی که شما باید انجام دهید این است که خودتان بپذیرید که شما نیاز به یک تغییر دارید به گونه ای که شما واقعا می خواهید در مورد شیوه ای که اخیرا صحبت آن را
کرده اید کاری بکنید. این تغییر امری است بسیار مشکل، اما تعهد شما می بایست جامع و کامل باشد در این حرکت هرگز نباید کوچکترین عقب نشینی را از خود نشان دهید. با آرزوهای دراز و دلبستگی به این باور معجزه آسا که روزی می رسد که به طور ناگهانی موانع صحبت شما برطرف شده و با سلاست صحبت خواهید کرد، عمر خودتان را سپری نکنید. مطمئن باشید که هیچ گونه شربت سحرآمیز و یا قرص صورتی رنگی برای درمان لکنت وجود ندارد. وقت خودتان را در انتظار زمان به اصطلاح مناسبی که در مورد لکنتتان به شما الهامی بشود به هدر ندهید، شما خود باید کاری بکنید. شما باید قبول کنید که راه حل های کهنه، کارهایی که طی سالهای گذشته انجام داده اید برای مرتفع کردن لکنتتان، موثر واقع نشده است. طبیعی است که در این رابطه باورها و افکار قدیمی ریشه گرفته اند و شما تغییر فکری و عملی را بسیار مشکل خواهید یافت. اگر چه راهی که شما در مورد آن صحبت می کنید چندان خوشایند نیست، اما شیوه و راه اشنایی است. راهی است که تاکنون از انجام آن شانه خالی می کردید. شما باید آمادگی تحمل ناراحتی موقتی را داشته باشید شاید حتی برای مدتی در واقع عذاب بکشید، آنهم برای یک بهبود و پیشرفت طولانی که آرزویش را داشته اید. هیچ کس به شما وعده باغ گل سرخ را نمی دهد. پس چرا در مورد وقت و تلاشی که صرف رهایی همیشگی از زبان درهم پیچیده و غامض می شود صحبت نکنیم؟ چگونه می توانید این کار را بکنید؟ شما اول مشکل بزرگ لکنت را به چندین بخش خُردش کنید، و سپس هر بخش را به عنوان مشکل جداگانه ای حل کنید. از آنهایی که این راه را طی کرده اند هیچ کس نگفته است که کار آسانی بود. پس بهتر نیست شروع کنیم؟

ارزشمندترین پیش شرط برای یک درمان موفق لکنت، اعتقاد عمیق قلبی فرد لکنتی در قابل کنترل بودن اختلال تکلمی اوست، همچنین روح مبارزه و آمادگی تحمل سختی ها و محرومیت ها به هنگام نیاز بسیار مهم می باشد ناامیدی، بدبینی، حالت انفعالی داشتن، مهلک ترین دشمنان خود درمانی است.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط