کدام یک بیشتر به لکنت زبان مبتلا هستند دختران یا پسران؟

لکنت چیزی است که شما انجام می دهید و شما می توانید در آنچه که انجام می دهید تغییرات و اصلاحاتی ایجاد کنید.

تعداد دختران مبتلا به لکنت فوق العاده کمتر از پسران است تقریبا سه چهارم کلیه کسانی که به لکنت دچار می باشند از افراد مذکر هستند. این حقیقت ممکن است مربوط باشد به اینکه دختران بیش از پسران از نظر شخصیتی سازمان یافته هستند. البته این بدان معنی نیست که دختران در همه دوره های زندگی از نظر سازمان یافتگی بهتر از پسران هستند در حقیقت دختران بیشتر از پسران در سنین میانسالی، با از هم گسیختگی سازمان شخصیت مواجه می گردند.

در هر حال، دختران در دوره رشد از سازمان بهتری برخوردارند، دخترها از نظر کلامی سلیس ترند.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط