برای تسلط بر خود احساس مسئولیت کنید

برای تسلط بر خود باید نسبت به وظایفتان، احساس مسئولیت کنید و آن ها را به سرانجام برسانید. خود را خوب بشناسید و به تعریف و تجیدهای دیگران یا ایرادگیری آن ها توجهی نکنید.

مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرید:

سخت ترین مسئولیتی که ممکن است به گردن کسی بیفتد قبول اشتباهات خود است. ما معمولا عادت داریم که گناه و تقصیر بروز اتفاقات را به همه کس و همه چیز نسبت دهیم جز به خودمان. والدین، دوستان، آب و هوا، رسانه ها، ترافیک و صدها مورد برای توجیه اشتباهات ما وجود دارند جز خودمان. سعی کنید اشتباهات خود را با خوشرویی قبول کنید. همه می دانیم حتی روی مداد روسا هم پاک کن وجود دارد. از این که به اشتباه دچار شوید نترسید. مطمئن باشید که مردم برای شخصی که اشتباهات خود را با خوشرویی می پذیرد احترام زیادی قائلند و این از نشانه های انسانی بزرگ است.

شخصیت و افکار شما از مهم ترین عوامل موثر در قبول مسئولیت است بر خود مسلط باشید و بدانید که شما عهده دار انجام امور زیادی هستید. سعی کنید شخصیتی قوی داشته باشید و مرتبا امور را ارزیابی کنید زیرا در این صورت مسئولیت زندگی، رفتار و افکار خود را می پذیرید و جوابگوی موفقیت ها و شکست های خود خواهید بود

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط