مسئولیت پذیری از عوامل بسیار مهم کنترل اضطراب

اگر یاد بگیرید به جای این که تصور کنید اوضاع در کنترل شما نیست و شما قادر به تغییر و انجام کاری نیستید دست به کار شوید و مسئولیت کاری را به عهده بگیرید تا حد قابل توجهی از شدت اضطراب شما کاسته خواهد شد.

مسئولیت کارهایی را که قادر به انجامش هستید به گردن دیگران نیندازید و کنترل اوضاع را در دست بگیرید. هیچ کس بهتر از خود شما نمی تواند سکان دار کشتی زندگیتان باشد.

مبارزه کنید:

از موقعیت های آزار دهنده و اضطراب آور فرار نکنید، بلکه بایستید و با شهامت مبارزه کنید. باور کنید که این تغییر و مبارزه نیز جزء زیبای زندگی همه ماست. به حوادث اضطراب آور زندگی همچون فرصتی جهت رشد و تکامل شخصی نگاه کنید.

واقع بین باشید، نقاط ضعف خود را بشناسید و در جهت بهبود آن ها گام بردارید مقاومت خود را افزایش دهید از تغییر نهراسید، ایمان داشته باشید که اضطراب از وجود شما رخت بر می بندد.

تمرین:

  1. نشانه های اضطراب را در خود جستجو کنید و دریابید که کدام یک از آن ها را دارید.
  2. توجه کنید که آیا در رفتارهای عادی تان به تازگی به زیاده روی دچار شده اید یا نه برای مثال وحشت زده، وسواسی یا عصبی شده اید یا خیر.
  3. سعی کنید وظایفی را برای خود در نظر بگیرید که به اندازه توانایی و مهارت خودتان باشند.
  4. سعی کنید تا جایی که امکان دارد از همکارانی که باعث اضطراب و نگرانی یا عصبانیت شما م شوند دوری کنید.
  5. انتظارهای خود را از زندگی مشخص کنید و اگر می بینید که بیش از حد از دنیا توقع دارید در آن ها تجدیدنظر کنید.
  6. امروز در جهت کاری که می خواهید انجام دهید حرکت کنید و مسئولیت آن را به طور کامل بپذیرید. سعی کنید با افکاری که شما را از حرکت باز می دارند مبارزه کنید.
  7. چنانچه امروز در برابر یک مورد سخت زندگی قرار گرفتید فرار نکنید و با شهامت با آن روبه رو شوید. فکر کنید که این فرصت بی نظیری است.
  8. برنامه ریزی کنید در این هفته از تمام وقت خود به بهترین وجه استفاده کنید.
  9. از پذیرفتن مسئولیت های اضافی بپرهیزید.

 

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط