علل فشار عصبی در محیط کار

بعضی از مشاغل اضطراب روحی بیشتری ایجاد می کنند. مثلا کار کردن در زمانی بسیار کوتاه و تقاضای تحویل کار در یک زمان محدود، سبب بروز اضطراب می شود.

یکی از اقدامات اساسی که همواه باید مورد بررسی قرار بگیرد، تطابق افراد با وظایفشان است. برای مثال اگر کاری کمتر از توانایی تان به شما پیشنهاد شود ممکن است نزد شما خسته کننده باشد. از طرف دیگر، کارهایی نیز ممکن است به شما ارجاع شوند که مهارت انجام آن را نداشته باشید. در هر دو صورت مواجهه و پذیرفتن آن ها ممکن است اعتماد به نفس شما را کم کند، احساس تعهد و انگیزه خود را از دست بدهید و در نهایت مضطرب شوید.

اگر روابط شما با همکارانتان خوب و صمیمانه باش جوّی گرم، دوستانه و آکنده از اطمینان ایجاد می شود. اما اگر رابطه شما و همکارانتان مناسب نباشد آن گاه کار کردن در یک اتاق، انجام ماموریت های گروهی و… بزرگ ترین منبع اضطراب است.

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط