مصرف داروهای محرک و شرکت در رقابت های ورزشی دانشگاه

– می خواهم در یکی از رقابت های ورزشی دانشگاه شرکت کنم. آیا از طریق آزمایش های دارویی مشخص می شود که دارو مصرف می کنم؟

گرچه انجمن ملی ورزشی دانشگاه مثل فدراسیون ملی و بین المللی ورزشی، مصرف داروهای محرک را به عنوان مواد افزاینده عملکرد ممنوع کرده است ولی پذیرفته که برخی دانشجویان از نظر پزشکی به این داروها نیاز دارند. بر اساس یکی از تبصره های موجود، دانشجویانی که تحت درمان هسند می توانند داروهای مورد نیازشان را مصرف کنند. بخش آموزش و اندازه گیری دارو یکی از زیر مجموعه ای کمیته NCAA (انجمن ملی ورزشی دانشگاه) است که جنبه های پزشکی رقابت ها را زیر نظر دارد. دانشجویانی که آزمایش آنها از نظر وجود آمفتامین یا متیل فیندیت مثبت باشد می توانند مدارک پزشکی خود را مبنی بر ابتلا به ADHD و نیاز به مصرف این داروها ارائه کنند. بهتر است برای پیشگیری از مشکلات احمتالی قبل از آزمایش های دارویی، مدارک پزشکی خود را ارائه دهید. اگر بدون هیچ توجیه پزشکی، جواب آزمایش دارویی ورزشکاری مثبت شود قادر به شرکت در مسابقات نخواهد بود.

ارسال شده در 13 دی 1395 توسط