آیا ADHD حاصل فرهنگ آمریکایی است؟

به دلیل شیوع ADHD در ایالات متحده برخی معتقدند که این اختلال، حاصل فرهنگ آمریکاست. بر اساس یک تئوری این اختلال در نژادها و جوامع سراسر جهان مشترک است ولی در سایر کشورها به خوبی شناخته نشده است. سازمان بهداشت جهانی، این اختلال را در گروه اختلالات بیش جنبشی طبقه بندی می کند. این اختلالات چندین نوع هستند و در همه آنها بیش فعالی به چشم می خورد. داده های حاصل از مطالعات دهه 1970 نشان داده اند که شیوع این اختلال در ایالات متحده بیست برابر انگلستان است. تحقیقاتی که بر روی این داده ها انجام شد نشان دادند که نمرات بیش فعالی در کشورهای مختلف مشابه بودند و تفاوت تعاریف بیش فعالی، مسبب شیوع بالاتر این اختلال بوده است. مطالعات بعدی نرخ یکسان بیش فعالی را در ایالات متحده و انگلستان نشان دادند و تفاوت های اولیه را ناشی از تفسیرهای متفاوت از بیماری دانستند نه تفاوت واقعی در رفتارهای کودکان.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط