آیا ADHD نوعی ناتوانی یادگیری است؟

برخلاف ادراک اشتباهی که در این مورد وجود دارد ADHD نوعی ناتوانی یادگیری نیست. احتمالا دلیل این برداشت نادرست به خاطر اثرات ADHD بر یادگیری است. ناتوانی یادگیری به معنای وجود نقص در یک حیطه مهارتی خاص با وجود عملکرد بالای هوشی است. زمانی تشخیص ناتوانی یادگیری مطرح م شود که تفاوت معنی داری بین نمره آزمون هوش و عملکرد فرد در آزمون های موفقیت وجود داشته باشد. انتظار می رود فردی با مشکلات ناتوانی در خواندن عملکرد خوبی در ریاضیات داشته باشد مگر این که در این حوزه نیز ناتوانی خاصی داشته باشد. ADHD برخلاف ناتوانی یادگیری، بر تمام حیطه های یادگیری و نه فقط یک حوزه خاص تاثیر می گذارد. حدود 30 تا 40 درصد افراد مبتلا به ADHD همزمان ناتوانی یادگیری هم دارند بنابراین بررسی اختلالات همراه و انجام آزمون های بیشتر در صورت نیاز ضروری است.

گرچه ADHD یک ناتوانی یادگیری نیست اما می توان برای استفاده از خدمات آموزشی ویژه آن را به نوعی ناتوانی در کار آموزش محسوب کرد. دانش آموزانی که دچار ناتوانی یادگیری، آشفتگی های هیجانی یا مشکلات جسمی هستند واجد شرایط این خدمات محسوب می شوند. در صورتی که کودک ملاک های لازم برای استفاده از امکانات IDEA را نداشت به منظور اخذ خدمات آموزشی در مدرسه می توان از بخش 504 توانبخشی (ACT) استفاده کرد. این بخش بر اساس ملاک های متفاوتی به ارائه خدمات می پردازد.

ارسال شده در 8 دی 1395 توسط