نگاه کلی به DSM-IV-TR

کتابی است شامل اصول تخصصی استاندارد برای شناسایی اختلالات روانی است. برای استفاده از این کتاب باید چند نکته را در نظر داشت. اول عبارت اختلال روانی در مقابل اختلال جسمی بکار رفته است و یادآور ابعاد دوگانه ذهن/ بدن است. دوم اختلال روانی فاقد یک تعریف عملی ثابت می باشد که تمام شرایط ممکن را در بر می گیرد. سوم از جمله محدودیتهای رویکرد مقوله ای که در این کتاب به کار رفته است عدم وجود مرزهای مطلق بین اختلالات مختلف است. چهارم. ملاک های موجود برای هر اختلال راهنماهای تشخیصی هستند و نباید با سهل گیری یا سخت گیری زیاد مورد استفاده قرار گیرند. نهایتا هدف اولیه این کتاب، افزایش توافق بین درمانگران و محققان است و در برگیرنده موقعیتهای قانونی یا سایر ملاکهای غیر پزشکی مسبب بیماری روانی نیست.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط