ارتباط میان سردردهای مزمن روزانه با سردردهای راجعه

در یک مطالعه در اسپانیا محققان 332 بیمار که در ماه حدود 10 روز دچار سردرد مزمن بودند و از این تعداد 74 مورد که دارای معیارهای سردرد روزانه با مصرف بیش از حد داروی ضد درد بودند را مورد بررسی قرار دادند. بیشتر بیماران بیش از حد از مسکن ها استفاده می کردند. اکثر آن ها یک مسکن ساده یا ترکیب دارویی، ارگوتامین و یا مخدرها را مورد استفاده قرار داده بودند. و فقط 7/2 درصد بیش از حد از داروهای تریپتان استفاده می کردند.

گروه مبتلا به میگرن مزمن و مصرف بیش از حد مسکن ارتباط ویژه ای با فشار خون و مصرف روزانه کافئین داشت. گروه مبتلا به میگرن مزمن بدون مصرف بیش از حد مسکن رابطه ویژه ای با آلرژی، آسم، هیپوتیروئیدی، فشار خون و مصرف روزانه کافئین داشت. در نهایت گروه دارای سردرد ثابت روزانه جدید ارتباط روشنی با آلرژی، آسم، هیپوتیروئیدی و مصرف الکل (حداقل سه بار در هفته) داشت. هنگامی که سه گروه مطالعه با گروه کنترل (بیماران دچار سردرد بعد از ضربه مزمن) مقایسه شدند، محققان دریافتند که ارتباط ذیل وجود دارد:

برای بیماران با میگرن مزمن و مصرف بیش از حد مسکن ارتباطی که به طور برجسته خود را نشان می داد آسم و فشار خون بود. برای بیماران با میگرن مزمن بدون مصرف بیش از حد مسکن، پیوستگی شامل آلرژی، آسم، هیپوتیروئیدی، فشار خون و مصرف روزانه کافئین بود. و برای بیماران با سردرد ثابت روزانه جدید، پیوستگی عبارت است از آلرژی، آسم، هیوتیروئیدی و مصرف الکل بیش از سه بار در هفته بود.

ارسال شده در 5 دی 1395 توسط