تخلیه عاطفی و تهدید بخاطر نگرانی والدین از فرزندان

Image:

بسیاری پدر و مادرهای بیش نظارت گر و مهار کننده، احساس نگرانی از اوضاع جهانی را در دامان فرزندانشان می ریزند و آن گاه دور می شوند. ممکن است پدر و مادرها احساس آزادی کنند اما فرزندانشان هر احساسی به جز آن دارند.وقتی پدر و مادرها خود را تخلیه می کنند فرزندان می خواهند به جای نیازهای خود بر نیازهای آنان متمرکز شوند. تخلیه کردن می تواند موجب ترسی دائمی شود که مبادا آن کس که دوستش دارید از نظر عاطفی شما را در کام خود فرو برد.

تهدید:

بسیاری از افرادی که با آنان مصاحبه کردم بسیار آشکار و شفاف، نگاه یا صدا را توصیف کردند نگاه هایی خشن یا لحنی تهدیدآمیز که وقتی کاری را اشتباه انجام می دادند، دریافت می کردند.

سامانتا هنرمندی چهل ساله به من گفت مادرم فقط از طریق نگاه نظارت زیادی اعمال می کرد او به یاد می اورد وقتی با خوهرش نمایشی را تماشا می کردند هرهر می خندید، آن گاه وقتی مادر محروم کننده و سوء استفاده گرش آن نگاه را به او حواله می کرد منجمد می شد: چشمانی تنگ شده، لب هایی جمع شده و تقریبا سایه نامحسوس سرش. این نوعی نظارت خاموش بود. من کاملا تحت افسون او بودم.

دیگران لحن تهدید کننده صدای پدر و مادرشان، به هنگامی که می خواستند فرزندانشان را زیر سلطه بگیرند، توصیف می کردند. مردی درباره صدای مهار کننده پدر استثمارگر و سوء استفاده کننده اش چنین می گفت: غرشی مو راست کن همراه با تحقیر. بسیاری می گویند هنوز هم وقتی پدر و مادرشان چنین صدایی را ارائه می دهند حتی از پشت تلفن بی اختیار خود را جمع می کنند. زنی می گوید من از همان کلمه نخست می توانم لحن پدرم را تشخیص دهم. هیچ وقت نمی فهمم چه عاملی موجب می شود اما من به مانند دخترکی می شوم و فقط می خواهم خودم را جمع کنم.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 12 آذر 1395 توسط