تصمیم گیری و نظارت والدین بر کودکان

Smiling teenager with parent

پدری کمال گرا و استثمارگر، پسرش را از همان دوران نوپایی به پزشک شدن مشروط کرده بود: او این موضوع را همچنان دنبال کرد تا  اینکه در دوره پیش نیاز پزشکی رد شدم. آن گاه به من گفت به مدرسه بازرگانی بروم چه در آن صورت می توانستم پول زیادی به دست آورم و زمانی را که برای دکتر شدن صرف کردم جبران کنم.

مادری استثمارگر، از دختر شانزده ساله اش پرسید می خواهد چه کاره شود. وقتی دختر جواب داد که می خواهد هنرمند شود مادر گفت: نمی توانی. فقط شمار کمی هستند که می توانند از این راه پول درآورند. به فکر کاری معقول تر باشد.

نظارت تصمیم گیری به ویژه می تواند دردناک باشد. کمتر جراحتی وجود دارد که برای بچه ها به شدت حقیر شمردن رویاهایشان آسیب رسان باشد در واقع به آنان می گوییم که شما را باور نداریم.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 10 آذر 1395 توسط