خلاصه هشت نوع تربیت فرزند

Photo of happy man and his son looking at camera at home

وقتی این هشت نوع تربیت فرزندان در فضایی سلطه گرانه و سنجش های شخصی تان را مرور می کنید ممکن است فهمیده باشید که پدر یا مادرتان یا هر دو نفرشان چندین خصوصیت از این هشت نوع را دارا هستند. بیشتر پدر و مادرهای بیش نظارت گر تلفیقی از انواع معمولا یک، دو، سه نوع سلطه گری هستند. حالا آن ها را مرور می کنیم:

مهار کننده: بررسی آمرانه

محروم کننده: عشق و علاقه مشروط

کمال گرا: فشار برای انجام دادن

فرقه گرا: قوانین و عقاید خشک و تعصبی

آشفته: پیش بینی ناشدنی

استثمارگر: خواستار شماره یک بودن

سوء استفاده گر: تهدید کننده

کودک وار: القای حس گناه یا دلسوزی

تلفیق های نوعی معین تمایل به جمع شدن دارند. انواع پدر و مادرهایی که بیشتر وجود دارند:

ممکن است نوع مهار کننده همچنین به کمال گرایی و یا  استثمارگری تمایل داشته باشد.

ممکن است نوع محروم کننده همچنین به کمال گرایی و یا سوء استفاده گری تمایل داشته باشد.

ممکن است نوع کمال گرا همچنین به نوع مهار کننده، فرقه گرا، استثمارگر و یا محروم کننده تمایل داشته باشد.

ممکن است نوع فرقه گرا همچنین به کمال گرایی و یا استثمارگری تمایل داشته باشد.

ممن است نوع آشفته همچنین به سوء استفاده گری تمایل داشته باشد.

ممکن است نوع سوء استفاده گر به محروم کننده بودن، استثمارگری، فرقه گرایی و یا مهار کننده بودن تمایل داشته باشد.

ممکن است نوع کودک وار شامل هر یک از انواع گفته شده باشد. پدر و مادرهای کودک وار همچنین تمایل به انتخاب همسری دارند که فرقه گرا،  استثمارگر، کمال گرا و یا سوء استفاده گر باشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آذر 1395 توسط