ضعف در مهار هوس ها

parent-photo

پدر فریاد زنان گفت: از تو می پرسم ساعت چند است. همه چیز را سر هم بندی نکن. برو به ساعت نگاه کن.پتی می خواست بگوید هم اکنون ساعت را دیده بود اما پدر همچنان فریاد می کشید تا آنکه او رفت و دوباره ساعت را دید و گفت که حالا سی و یک دقیقه است.

پتی به خاطر می آورد تصور می کنم طرز رفتارم برای او به معنای نافرمانی کردن بود.

واکنش های خشمناک پدر و مادرهای استثمارگر، ممکن است چنان ناگهانی و توجیه ناپذیر باشد که فقط بتوانیم حدس بزنیم چه چیزی آنان را تحریک کرده است. ممکن است پدر پتی انتظار داشت دخترش طرز دیگری برخورد کند و به ساعت نگاه بیندازد. شاید همان او را آرام می کرد زیرا این احساس را در او به وجود می آورد که کارهای دختر را همچون کارهای یک خدمتکار در نظارت و تحت تسلط دارد. کاری نامنتظره کردن یعنی جواب دادن بی آنکه به ساعت نگاه کند موجب تعجب پدر شد چیزی که بیشتر پدر و مادرهای سلطه گر دوست ندارند زیرا احساس می کنند خودشان تحت تسلط قرار دارند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آذر 1395 توسط