اطلاعاتی درباره ارزش های همسان در روانشناسی

dark-haired-woman-smiling-at-man-in-white-shirt-across-from-her

برخی پدر و مادرهای مهار کننده در تشویق فرزندانشان برای آنکه ارزش هایشان را بپذیرند سلطه جو می شوند.کوکه اکنون بیست و هفت ساله و نماینده فروش است در سن شش سالگی در بسترش دراز کشیده بود و جدول ضربش را حفظ می کرد در حالی که پدرش هم بالای سر او ایستاده بود این آداب شبانه بخشی از کارهای پدر و مادر چینی مهاجرش برای تضمین پیشرفت تحصیلی بود. طی دوران تحصیل هر وقت دوستان مادر کو به دیدن او می آمدند مادر مهار کننده و استثمارگرش کو را به اتاقش می فرستاد تا جوایز علمی اش را بیاورد.

کو این گونه به یاد می آورد، مادر از من به عنوان ویترینی برای دوستانش استفاده می کرد. من به مانند قهرمان شطرنج باشگاه اقبال بودم که مجبور بود بازی کند و وقتی برنده می شد ارزش داشت. وقتی آن فیلم را دیدم در همان ماجراهای آغازین شروع به گریستن کردم و تا پایان نیز اگریستن باز نایستادم.

پدر و مادرهای مهار کننده نمی تواند چقدر فرزندانشان را به تنهایی کوچ و اندک می بینند. آنان از آن رو به زندگی فرزندانشان حمله ور می شوند چون کارهای خودشان را چندان مزاحمت نمی پندارند. کو می گوید: من برای پیشرفت های بیرونی ام مورد نوازش قرا رمی گرفتم نه برای آن شخصی که هستم احساس می کنم برای خشنود کردن دیگران زندگی کرده ام.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 8 آذر 1395 توسط