سی تی اسکن چه کاری انجام میدهد

Young woman lying in front of CAT scan machine

یکی از دستگاههای هیجان انگیز شبیه پرتونگاری با اشعه مجهول است. کاربرد آن بر این اساس است که پرتو بسیار نازکی از اشعه مجهول از مقاطع مغز عبور می کند. تصویر بزرگنمایی بسیاری از زوایای مختلف مغز ساخته می شود. سپس از میان دستگاه الکترونیکی عبور کرده وارد کامپیوتر می شود. کامپیوتر تصاویر مغز را با سایه های مشکی، خاکستری و سفید که نشانه های استخوان، مایعات مغزی و بافت ها است ترسیم می کند. تصویرهای بدست آمده روی پرده تلویزیون ظاهر می شود و یا به صورت چاپ شده از دستگاه بیرون می آید.

هر اسکن به تنهایی نیاز به یک تا دو ثانیه وقت دارد تا از مقطع گرفته شود و کمترین تشعشع را وارد می کند و قابل مقایسه با پرتونگاری اشعه مجهول نیست. حد متعارفی سی تی اسکن 10 تا 14 اسکن از مقاطع مختلف سر می باشد و کلیه اعمال برای مریض در حدود نیم ساعت یا کمتر طول می کشد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آذر 1395 توسط