کاملترین توضیحات درباره انسولین A تا Z

_5a02e708-eb4a-11e5-805c-cca8aa42d510

انسولین یک روش درمانی برای بیماران دیابتی است که روزانه باید تزریق شود . گاهی استفاده ی مکرر از این روش برای والدین و خود بیمار دچار چالش  و روشی اضطراب آور خواهد شد . نقش اصلی انسولین در بدن تنظیم میزان مواد مغذی در جریان خون می باشد و در سوخت و ساز چربی های بدن نیز تاثیر می گذارد.

انسولین A تا Z : راهنمای استفاده از انواع مختلف انسولین

انواع انسولین برای افراد مبتلا به دیابت

• انسولین سریع الاثر: معمولا قبل از غذا برای جلوگیری از بالا رفتن گلوکز خون در اثر غذا خوردن استفاده می شود. این نوع از انسولین با انسولین های طولانی اثر استفاده می شود.

• انسولین کوتاه اثر: معمولا حدود 30 دقیقه قبل از غذا جهت جلوگیری از بالا رفتن قند مصرف می شود . این نوع از انسولین نیز با انسولین های طولانی اثر استفاده می شود.

• انسولین متوسط اثر: از افزایش قند خون زمانی که تاثیر انسولین سریع الاثرمتوقف می شود جلوگیری می کند . این نوع از انسولین اغلب با انسولین سریع و یا کوتاه اثر ترکیب شده و معمولا دو بار در روز استفاده می شود.

• طولانی اثر: این نوع از انسولین اغلب در مواقع لزوم، با انسولین سریع و یا کوتاه اثر ترکیب شده و باعث کاهش سطح قند خون هنگامیکه تاثیر انسولین سریع الاثر متوقف شده است می گردد.معمولا یک یا دوبار در روز مصرف می شود.

انواع نام تجاری شروع

(مدت زمانیکه طول می کشد تا انسولین به جریان خون راه یابد)

اوج

( مدت زمانیکه انسولین بیشترین اثر را دارد)

طول مدت

(طول اثر انسولین)

سریع الاثر Humalog
Novolog
Apidra
10 الی 30 دقیقه 30 دقیقه تا 3 ساعت 30 دقیقه الی 3 ساعت
کوتاه اثر Regular (R) 30 الی 60 دقیقه 2 الی 5 ساعت بیشتر از 12 ساعت
متوسط اثر NPH (N) 90 دقیقه الی 4 ساعت 4 الی 12 ساعت بیشتر از 24 ساعت
طولانی اثر Lantus
Levemir
48 دقیقه الی 4 ساعت حداقل پیک بیشتر از 24 ساعت

rpsi

ارسال شده در 8 آذر 1395 توسط