حالات مشترک بین سردردهای ناشی از هیجان و میگرن

Woman suffering with headache pain

بعضی از حالات مشترک بین سردردهای ناشی از هیجان و میگرن ممکن است تشخیص بین این دو و سردردهای دیگر را مبهم نماید. بسیاری از بیماریها سردردهای هیجانی را تحریک و یا بدتر می نماید. در اینگونه موارد فقط پزشک معالج می تواند به طور دقیق نوع درد شما را تشخیص دهد.

شخصیت افراد مبتلا به سردردهای هیجانی

غالبا چه افرادی از سردردهای هیجانی رنج می برند؟

این آزمایش امتحانی را به سرعت بخوانید و خود را بیازمائید.

1- آیا خود را یک شخص عصبی می شناسید؟ بله خیر

2- آیا دوستان و بستگان شما را بعنوان یک شخص عصبی می شناسند؟ بله   خیر

3- آیا شما به آسانی عصبانی می شوید و یا در مقابل اتفاقات احساس عجز می کنید؟ بله    خیر

4- آیا احساس عصبانیت و عجز خود را پنهان می کنید؟ بله    خیر

5- آیا همیشه با شتاب و دست پاچگی سعی می کنید تمام کارها را در یک روز انجام دهید؟ بله    خیر

6- آیا اغلب افسرده و گریان هستید؟ بله    خیر

7- آیا هیجان و استرس سبب سردرد شما می شود؟ بله    خیر

8- آیا فرد اندوهگینی هستید و یا شما را این طور می شناسند؟ بله   خیر

9- آیا غالب اوقات ترشرو و اخمو هستید، حتی مواقعی که در حال استراحت بسر می برید؟ بله    خیر

10- آیا دارای حالات عصبی نظیر بهم فشردن دندانها و محکم بستن مشت و یا فک خود می شوید؟ بله   خیر

11- آیا مایلید که از هر چیز و هر کس در اطرفا خود ایراد و خرده بگیرید؟ بله   خیر

12- آیا برایتان مشکل است که استراحت کنید و آرامش خود را بازیابید؟ بله    خیر

13- آیا فکر می کنید نمی توانید که با اطرافیان و بستگان خود کنار بیایید؟ بله    خیر

14- آیا می توانید که خود را چنانچه هستید از روی درستکاری و بی ریایی به دیگران بشناسید و یا بیان کنید؟ بله خیر

15- آیا در شب هنگام با زحمت و صرف وقت بسیار به خواب می روید؟ بله خیر

16- آیا اکثر اوقات زود از خواب بیدار می شوید؟ بله    خیر

17- آیا به خاطر پیش بینی مشکلات روزانه اکثر اوقات بی خوابی دارید و یا زودتر از موعد از خواب بیدار می شوید؟ بله خیر

مطالعات متمادی در طول سالها ثابت نموده که پریشانی خاطر ریشه اکثر سردردهای هیجانی است. در مطالعه ای از صدها بیمار رنجور به سردردهای هیجانی چنین نتیجه گیری شده است، 75 درصد از احساسات تکان دهنده و 25 درصد از اضطراب و دلتنگی ناشی می شود. به هر حال استرس و پریشانی خاطر قویا با سردردهای ناشی از هیجان ربط پیدا می کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 5 آذر 1395 توسط