منظور از خستگی محیطی (عضلانی یا موضعی) چیست؟

keinishikori-cropped_1ps54e5s3be331i382504ccn2f

آن را ناتوانی در تولید و حفظ نیرو یا توان لازم یا مورد انتظار ناتوانی در حفظ ظرفیت کاری یا توانایی ورزشی معین بدون کاهش نیرو و تندی تعریف کرده اند. خستگی محیطی شامل رویدادهایی می شود که مستقل از CNS روی می دهند و عبارتند از اختلال در انتقال میانجی عصبی- عضلانی، اختلال در تحریک پذیری سارکولما و اختلال در جفت شدن تحریک- انقباض، در بعضی منابع، خستگی عضلانی را اط ضعف و سستی متمایز دانسته اند به طوری که خستگی عضلانی را ناتوانی در تولید و حفظ سطح معینی از برون ده توانی طی انقباضات مکرر ولی ضعف و سستی را ناتوانی در تولید نیروی بیشینه تعریف کرده اند. ضعف و سستی نوعی خستگی پذیری، تمایل به خستگی و داشتن قابلیت خستگی است نه خود خستگی. محل اصلی واکنش های بیولوژیک که منجر به بروز این نوع خستگی می شوند در سطح دیستال اتصال عصب- عضله قرار دارد و شامل واحدهای حرکتی، نرونهای حرکتی قدامی، نرون های محیطی، صفحه ی محرکه و تارهای عضلانی می شود یعنی عوامل اصلی مختل کننده ی فرایند انقباض عضلانی در داخل خود عضله قرار دارند. در این نوع خستگی بعضی محل ها از قبیل اتصال عصب- عضله، سارکولما، سیستم مجازی و شبکه ی سارکوپلاسمی رهایی و بازجذب (تجمع مجدد) یونهای کلسیم و جفت شدن و رهایی پل های عرضی اکتین- میوزین پتانسیل بیشتری برای ایجاد و بروز خستگی دارند لذا ناتوانی پیش سیناپسی، ناتوانی صفحه ی محرکه جهت ایجاد و توسعه ی پتانسیل عمل ناتوانی سارکولما در حفظ و توسعه ی پتانسیل عمل، کاهش علمکرد جفت شدن تحریکی بین مجاری T و شبکه ی سارکوپلاسمی، کاهش میل ترکیبی تروپونین با یون کلسیم، ناتوانی در چرخه ی عمل جفت شدن و رهایی پلهای عرضی اکتین- میوزین، کاهش ذخایر متابولیکی انرژی و اختلال در عملکرد سیستم های تولید انرژی، افزایش دمای مرکزی بدن و دهیدراسیون در اثر فعالیت در محیط گرم (که باعث به هم خوردن تعادل الکترولیت های بدن، کاهش جریان خون عضله به علت افزایش جریان خون پوست و از دست دادن آب بدن و در نهایت تغییرات متابولیکی در عضله می شود)، نوع فعالیت، نوع انقباض عضلانی، میزان آمادگی جسمانی فرد و عملکرد اندامهای وتری گلژی هر یک به تنهای ییا همراه با دیگر عوامل می تواند سبب ایجاد و بروز این نوع خستگی شده عملکرد عضلانی را مختل کرده و به اجرای ورزشی ورزشکار لطمه بزند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 آذر 1395 توسط