خستگی و وارد شدن لطمه به فعالیت های ورزشکار

388x210-beating_ra_chronic_fatigue

خستگی بدن (مغزی و جسمی) حین فعایت عضلانی ارادی، پدیده ای پیچیده است که سیستم عصبی و عضلانی هر دو را در بر می گیرد و تضعیف عملکرد این دو سیستم به اجرای ورزشی ورزشکار لطمه می زند.

شرح خستگی ناشی از فعالیت ورزشی به وسیله یک ساز و کار واحد ساده انگاری است دستگاههای عصبی و عضلانی دو دستگاه اصلی درگیر در حرکت و فعالیت بدنی می باشند که دستگاههای دیگر نظیردستگاه های قلبی- عروقی، تنفسی، غد درون ریز، گوارش و ایمنی نقش کمکی داشته که احتیاجات بیولوژیک دو دستگاه اصلی درگیر را برآورده می سازند. اگر طی دوره ی تمرینی سازگاری های تمرینی و تغذیه ای در بدن ورزشکار بوجود نیامده باشند به احتمال قوی عملکرد دستگاه عصبی و عضلانی با بروز خستگی در ااین دو دستگاه تضعیف شده و به عملکرد ورزشی ورزشکار لطمه وارد می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 2 آذر 1395 توسط